studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetStudiehandbok 2017

Innehåll | Regelverk och anvisningar


GEMENSAMMA BESTÄMMELSER


b1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

b1.1 Utbildningsprogram

Vid LiTH anordnas följande utbildningsprogram:

Civilingenjörsutbildning 300 hp
Datateknik (D)
Design- och produktutveckling (DPU)
Elektronikdesign (ED)
Energi - miljö - management (EMM)
Industriell ekonomi (I)
Industriell ekonomi-internationell (Ii)
Informationsteknologi (IT)
Kemisk biologi (KB)
Kommunikation, transport och samhälle (KTS)
Maskinteknik (M)
Medicinsk teknik (MED)
Medieteknik (MT)
Teknisk biologi (TB)
Mjukvaruteknik (U)
Teknisk fysik och elektroteknik (Y)
Teknisk fysik och elektroteknik-internationell (Yi)

Masterprogram 120 hp
Aeronautical Engineeing (AER)
Applied Ethology and Animal Biology (ETH)
Biomedical Engineering (BME)
Communication Systems (CSY)
Computer Science (CS)
Datavetenskap (DAV)
Ecology and the Environment (ECO)
Electronics Engineering (ELE)
Fysik och nanovetenskap (MFYS)
Industrial Engineering and management (IND)
Intelligent Transport Systems and Logistics (TSL)
Matematik (MMAT)
Materials Science and Nanotechnology (MSN)
Mechanical Engineering (MEC)
Organic Synthesis/Medicinal Chemistry (KOS)
Protein Science (PRO)
Sustainability Engineering and Management (SUS)

Matematisk-naturvetenskaplig kandidatutbildning 180 hp
Biologi (Bio)
Fysik och nanovetenskap (FyN)
Kemi - molekylär design (Kem)
Matematik (Mat)
Kemisk biologi (KB)

Högskoleingenjörsutbildning 180 hp
Byggnadsteknik (BI)
Datateknik (DI)
Elektronik (EL)
Kemisk analysteknik (KA)
Maskinteknik (MI)

Behörighetsgivande förutbildning
Basår, 60 hp
Asienkunskap, (Japan alt. Kina) 60 hp

Övriga utbildningar
Kandidatutbildning i grafisk design och kommunikation (GDK) 180 hp
Kandidatutbildning i samhällets logistik (SL) 180 h
Kandidatutbildning i flygtransport och logistik (FTL) 180 hp
Kandidatutbildning i innovativ programmering (IP) 180 hp
Carl Malmsten Furniture Studies: Design- och hantverksutbildningar 180 hp

Inom ett utbildningsprogram kan finns flera studieinriktningar/profiler. Studieinriktningarna/profilerna samt regler för val av dessa framgår av de programspecifika utbildningsplanerna och programplanerna.

Utbildningarnas innehåll och utformning skall kontinuerligt revideras så att nya rön integreras i kurser och inriktningar.

b1.3 Utbildningsplan - programmens upplägg och organisation

Programmens upplägg och organisation skall följa fastställda kriterier som sammanfattas i utbildningsplanen för varje program.

 • Utbildningsplanen definerar målen för utbildningsprogrammet.
 • Ur programplanen, som utgör en del av utbildningsplanen, framgår i vilken programtermin de olika kurserna är placerade och deras tidsmässiga placering under läsåret.
 • I kursplanen anges bland annat kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

b1.2 Examensfordringar

För antagna senare än 1 juli 2007 gäller examensfordringar enligt högskoleförordning 2007. Den som fullgjort utbildningsmoment efter 1 juli 2007 har rätt att prövas mot examensfordringar enligt högskoleförordning 2007.
Dessutom gäller lokala föreskrifter enligt fakultets- och universitetsstyrelsens beslut.

Högskolelagen 1 kap. 9 §
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

b 1.2.9 Krav för programexamina

Programspecifika examenskrav framgår av utbildningsplanen för resp. program.


b2 KURSER

b2.1 Obligatoriska och valfria kurser

I programplanerna för respektive utbildningsprograms olika årskurser anges vilka kurser som är obligatoriska (o) resp. valbara (v). Regler för val bland valbara kurser framgår av utbildningsplanen för respektive utbildningsprogram samt av avsnitt a4.

Önskar den studerande läsa annan kombination än den i programplanerna angivna skall ansökan därom inges till programnämnden.

b2.2 Frivilliga kurser (avser studerande på civilingenjörsprogram)

Frivilligt kan - i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig - läsas samtliga kurser, som förekommer i programplanerna termin 7 och högre på samtliga civilingenjörsprogram. Vid val av frivillig kurs gäller dock att de i kursplanen för kursen angivna förkunskaperna måste vara inhämtade. För tillträde till kurs på avancerad nivå krävs att man uppnått 150 hp inom det program som man är antagen till.

De kurser som är valbara på annat utbildningsprogram kan efter särskilt beslut av programnämnden inräknas som valfri i examen. De kurser som anges som frivilliga (f) i programplan kan dock räknas endast som frivilliga.

Vid resursbrist kan LiTH:s styrelse besluta om inskränkning i rätten att läsa frivilliga kurser.

b2.3 Frivilliga kurser (avser studerande på högskoleingenjörsprogram)

Studenten kan frivilligt - i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig - läsa samtliga kurser, som förekommer i programplanerna för samtliga högskoleingenjörsprogram vid LiTH. Vid val av frivillig kurs gäller att de i kursplanen för kursen angivna förkunskaperna måste vara inhämtade..

Vid resursbrist kan LiTH:s styrelse besluta om inskränkningar i rätten att läsa frivilliga kurser.

b2.4 Forskarutbildningskurser

Det finns möjligheter för de studerande i civilingenjörsutbildning och matematiskt- naturvetenskaplig utbildning att läsa vissa forskarutbildningskurser. Information lämnas av respektive institutions forskarstudierektor.

b2.5 Anmälan

För anmälan till kurser se avsnitt a4.

b2.6 Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden.

b2.7 Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser lägges inget centralt schema.


b3.5 EXAMENSARBETE för civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled

Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Respektive programnämnd kan ha kompletterande, programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen och/eller i kursplanen för examensarbetet.

b3.5.1 Allmänna bestämmelser

För avläggande av civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetets delar framgår av respektive kursplan.

b3.5.2 Mål

Examensarbetets mål framgår av respektive kursplan.

b3.5.3 Omfattning

Krav på omfattning på examensarbetet för resp. typ av examen framgår av programmets utbildningsplan.

b3.5.4 Miljö där examensarbetet genomförs

Arbetet utförs som

 • ett internt förlagt examensarbete vid någon i utbildningen medverkande institution vid LiU eller
 • ett externt förlagt examensarbete, på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs, eller
 • ett examensarbete inom utbytesavtal i samband med studier utomlands varvid alla studieresultat tillgodoräknas av ansvarig programnämnd.

Vilka huvudområden som är tillåtna inom respektive utbildningsprogram framgår av programmets utbildningsplan. Eventuella individuella ärenden som har med huvudområde att göra avgörs av ansvarig programnämnd.

Vilka institutionsavdelningar som examensarbete inom visst huvudområde kan examineras vid, beslutas av den programnämnd som har examensrätt för generella examina inom huvudområdet (se aktuell lista).

b3.5.5 Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas det mottagande lärosätets aktuella bestämmelser för examensarbeten. Studenten ska i samråd med programnämnden förvissa sig om att det tilltänkta examensarbetet utförs inom för programmet tillåtet huvudområde. Godkända huvudområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

Intyg om godkänt examensarbete samt ett exemplar av examensarbetesrapporten (pdf-fil) ska lämnas till ansvarig programnämnd.

b3.5.6 Val av examensarbete

Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som anges i kursplanen.

I de fall det kan bli aktuellt bör frågor kring upphovsrätt, patent och ersättning kopplat till arbetets resultat regleras i förväg. Examensarbetaren kan själv ingå avtal om sekretess för att få tillgång till konfidentiell information nödvändig för genomförandet av examensarbetet. Handledare och examinator avgör dock själva om de godtar att skriva under sekretessförbindelser varför konfidentiell information normalt inte får vara av en sådan karaktär att den är nödvändig för att handleda eller betygsätta arbetet. Om inte synnerliga skäl föreligger ska hela examensarbetesrapporten offentliggöras i samband med godkännandet. Om någon del av rapporten inte bör offentliggöras måste detta godkännas i förväg av examinator och berörd prefekt. Observera att beslut kring sekretess ytterst avgörs av förvaltningsdomstol.

b3.5.7 Påbörjande av examensarbete

Krav för påbörjande av examensarbetet framgår av gällande kursplan.

Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjande. Examinator ska före start av examensarbetet kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde. Stöd för detta fås av studievägledningen, som kontrollerar poängkrav etc.

Studenten ska även anmäla påbörjande av examensarbetet på berörd institution.

Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

b3.5.8 Examensarbete tillsammans med annan studerande

I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet redovisas. Arbetets omfattning ska sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska säkerställa att respektive studerande har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet, och uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd på examensarbetet.

Examensarbete som genomförs gemensamt av fler än två studerande tillåts inte.

b3.5.9 Examinator

Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande/junior universitetslektor, forskarassistent, postdoktor (inklusive gäst- och adjungerad lärare) eller vara utsedd till docent vid LiU, ha kompetens att examinera examensarbete inom aktuellt huvudområde samt vara utsedd av institutionsstyrelse eller prefekt. Examinator skall

 • före start av examensarbetet kontrollera att den studerande uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde. Stöd för detta kan fås av studievägledningen, som kontrollerar poängkrav etc.
 • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet baserat på en bedömning om examensarbetet leder till att kursplanens lärandemål kommer att uppfyllas
 • godkänna/underkänna planeringsrapport
 • godkänna/underkänna halvtidskontroll
 • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
 • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
 • godkänna arbetet för framläggning
 • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört tre auskultationer
 • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition på denna
 • godkänna ett avslutande reflektionsdokument
 • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller kursplanens lärandemål och övriga krav samt betygsätta examensarbetet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)

b3.5.10 Handledare

Examensarbetaren ska ha tillgång till en intern handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Den interna handledaren ska ha en examen som minst motsvarar nivån för aktuellt examensarbete. Den interna handledaren och examinator kan i undantagsfall vara samma person. Beslut om undantag fattas av berörd programnämnd innan examensarbetet påbörjas.

Handledaren ska säkerställa att studenten får hjälp med

 • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
 • problemformulering och avgränsningar för arbetet
 • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder
Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en extern handledare från uppdragsgivaren utses.

b3.5.11 Planeringsrapport

Den studerande ska under de första veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport innehållande

 • preliminär titel på examensarbetet
 • en preliminär problemformulering satt i relation till litteraturbasen
 • en preliminär beskrivning av angreppssätt
 • planerad litteraturbas
 • en tidplan för examensarbetets genomförande inklusive planerade datum för halvtidskontroll och framläggning
Problemformuleringen ska vara avgränsad, realistisk och satt i ett samhälleligt/affärsmässigt nyttoperspektiv. Begreppet samhällelig ska här förstås som innefattande även universitet och högskolor.

b3.5.12 Halvtidskontroll

Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska examensarbetaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinator hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. Även handledaren bör då medverka. Formerna för halvtidskontrollen kan variera från en muntlig genomgång till ett öppet seminarium. Halvtidskontrollen kan leda till tre utfall

 1. Arbetet har väsentligen genomförts enligt planeringsrapporten och kan fortsätta som planerat. Halvtidskontrollen är godkänd.
 2. Arbetet har genomförts med vissa avvikelser från planeringsrapporten, arbetet bedöms dock kunna slutföras med mindre justeringar i problemformulering, angreppssätt och/eller tidplan. Halvtidskontrollen är godkänd.
 3. Arbetet har i väsentliga avseenden avvikit från planeringsrapporten och arbetet riskerar att underkännas. Halvtidskontrollen är inte godkänd. En ny planeringsrapport måste tas fram och en ny halvtidskontroll göras.

b3.5.13 Redovisning

Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge att redovisningen gör även på andra språk.

Den muntliga redovisningen ska ske vid en framläggning som ska vara offentlig om det inte finns synnerliga skäl däremot. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Framläggningen och examensarbetesrapporten ska följa anvisningarna i avsnitt b3.5.14 och avsnitt b3.5.15.

b3.5.14 Framläggning

Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid de andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande genomfört sina auskultationer,

Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda, reflektionsdokumentet är godkänt och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

b3.5.15 Examensarbetesrapport

Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

Innehållet ska vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en tydlig problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Manus färdigt för publicering ska tillsammans med ett reflektionsdokument över genomfört arbete inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Undantag från detta kan medges av examinator. Om inte slutgiltiga dokument inkommer i tid kan examinator besluta om att framläggningen ska göras om.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet förordar publicering av examensarbetsrapporten.

b3.5.16 Opposition

Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört tre auskultationer. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt, se kursplanen.

Opponenten skall:

 • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
 • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
 • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister
Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

Om inte annat överenskommits ska opponenten senast en vecka innan framläggningen skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, samt för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger.

b3.5.17 Auskultation

Den studerande ska auskultera, d.v.s. närvara, vid framläggningar av examensarbeten, se kursplanen. Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet.

Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK. Auskultation ingår som poängsatt moment i examensarbetet.

Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. När under utbildningen som auskultation få göras framgår av kursplan för examensarbetet.

b3.5.18 Reflektionsdokument

Ett reflektionsdokument över genomfört arbete ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen.

b3.5.19 Betyg

Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

Komplettering

Den studerande förväntas kunna prestera ett godkänt examensarbete inom givna tidsramar. Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att studenten registrerats på examensarbetet i Ladok. Därefter kan examinator i särskilda fall besluta om ytterligare handledningstid. Om examinator beslutar att handledningen ska upphöra ska examensarbetet underkännas.

Om examensarbetet underkänts av ovanstående eller andra skäl hänvisas den studerande till att genomföra ett nytt examensarbete.

b3.5.20 Kvalitetsansvar

Respektive programnämnd har det övergripande ansvaret för kvaliteten i utbildningsprogrammen. Detta ansvar omfattar även examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av fakultetssturelsen.

b3.5.21 Dispens

Om särskilda skäl föreligger kan respektive programnämnd ge dispens från ovanstående regelverk. T.ex. kan den muntliga oppositionen efter godkännande av programnämnden ersättas med en utförlig skriftlig opposition

 • för internationella studerande då särskilda skäl föreligger
 • för övriga studerande då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet där framlagt och det finns synnerliga skäl
Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:
 • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
 • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.
Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

Programnämnden ska ge sitt godkännande innan en skriftlig opposition får genomföras.


b3.8 OBLIGATORISKT KANDIDATPROJEKT (ingående i civilingenjörsprogrammens termin 6 fr.o.m. vt 2014)

b3.8.1 Allmänna bestämmelser

I samtliga civilingenjörsutbildningar vid LiTH ingår ett obligatoriskt kandidatprojekt, som också kan utgöra examensarbete för teknologie kandidatexamen. Under programtermin 6 på resp. program ges en eller flera särskilda kurser som utgör kandidatprojektet och vars kursplaner innehåller kursspecifika bestämmelser som kompletteras med gemensansamma bestämmelser nedan.

b3.8.2 Mål

Civilingenjörsutbildningarnas kandidatprojekt är obligatoriska och ska bidra till att generella och programspecifika mål för civilingenjörsexamen uppnås. Kandidatprojektet har specifika lärandemål som anges i respektive kursplan men innefattar även följande lärandemål som är gemensamma för samtliga kandidatprojektskurser vid LiTH.

 • Ämneskunskaper
  Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna
  • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
  • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
  • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
 • Individuella och yrkesmässiga färdigheter
  Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att
  • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
  • söka och värdera vetenskaplig litteratur
 • Arbeta i grupp och kommunicera
  Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att
  • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i grupp.
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
 • CDIO ingenjenjörsmässighet
  Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna
  • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

b3.8.3 Kandidatprojekt under utlandsstudier

I samband med utlandsstudier görs en individuell planering tillsammans med utbildningsledare, av hur kravet på kandidatprojekt på civilingenjörsprogrammet skall uppfyllas.

b3.8.4 Påbörjande av kandidatprojekt

För att få påbörja kandidatprojektet vt 2018 ska följande krav vara uppfyllda:

 • Den studerande skall ha minst 90hp godkänt i kurser inom programtermin 1-4 (frivilliga kurser inräknas ej). Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 ht höstterminen före kandidatprojketet skall utföras
 • Den studerande skall ha slutfört de specifika ämneskurser som anges i kursplanen för respektive kandidatprojektkurs. Detta krav ska vara uppfyllt senast 3 veckor in i läsperiod 2 höstterminen före kandidatprojketet skall utföras
 • Vid bedömning av uppfyllande av kraven ska individuella beslut, fattade t.ex. i samband med antagning till senare del av programmet, beaktas.
Anmälan till kandidatprojektet görs under kursanmälningsperioden 1-10 oktober hösten före kandidatprojektet skall utföras på särskild webblankett.

b3.8.5 Examination
Examinator för kandidatprojekt ska ansvara för att examinationen sker i enlighet med kursplanen och i tillämpliga delar utföra de uppgifter som gäller för examinator för examensarbeten.

Kandidatprojektets skriftliga rapport motsvarar ett examensarbete för en kandidatexamen. Det innebär att den ska hanteras på motsvarande sätt avseende publicering om inte särskilda skäl föreligger.


b3.6 EXAMENSARBETE för högskoleingenjör, teknologie kandidat, naturvetenskaplig kandidat, filosofie kandidat samt kandidat utan förled

Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Repektive programnämnd har kompletterande, programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen och/eller i kursplanen för examensarbetet.

b3.6.1 Allmänna bestämmelser

För avläggande av högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, naturvetenskaplig kandidatexamen, filosofie kandidatexamen samt kandidatexamen utan förled fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetets delar framgår av respektive kursplan.

b3.6.2 Mål

Examensarbetets mål framgår av respektive kursplan.

b3.6.3 Omfattning

Krav på omfattning på examensarbetet för resp. typ av examen framgår av programmets utbildningsplan.

b3.6.4 Miljö där examensarbetet genomförs

Arbetet utförs som

 • ett internt examensarbete vid någon i utbildningen medverkande institution vid LiU.
 • ett externt examensarbete, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs.
 • examensarbete inom utbytesavtal i samband med studier utomlands varvid studieresultat tillgodoräknas av ansvarig programnämnd.

Vilka huvudområden som är tillåtna inom respektive utbildningsprogram framgår av programmets utbildningsplan. Eventuella individuella ärenden som har med huvudområde att göra avgörs av ansvarig programnämnd.

Vilka institutionsavdelningar som examensarbete inom visst huvudområde kan examineras vid, beslutas av den programnämnd som ansvarar för generella examina inom huvudområdet (se aktuell lista,).

b3.6.5 Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas det mottagande lärosätets aktuella bestämmelser för examensarbeten. Studenten ska i samråd med programnämnden förvissa sig om att det tilltänkta examensarbetet utförs inom för programmet tillåtet huvudområde. Godkända huvudområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

Intyg om godkänt examensarbete samt ett exemplar av examensarbetesrapporten (i pdf-format) ska lämnas till ansvarig programnämnd.

b3.6.6 Val av examensarbete

Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som anges i LiTHs regelverk.

I de fall det kan bli aktuellt bör frågor kring upphovsrätt, patent och ersättning kopplat till arbetets resultat regleras i förväg. Examensarbetaren kan själv ingå avtal om sekretess för att få tillgång till konfidentiell information nödvändig för genomförandet av examensarbetet. Handledare och examinator avgör dock själva om de godtar att skriva under sekretessförbindelser varför konfidentiell information normalt inte får vara av en sådan karaktär att den är nödvändig för att handleda eller betygsätta arbetet. Om inte synnerliga skäl föreligger ska hela examensarbetesrapporten offentliggöras i samband med godkännandet. Om någon del av rapporten inte bör offentliggöras måste detta godkännas i förväg av examinator och berörd prefekt. Observera att beslut kring sekretess ytterst avgörs av förvaltningsdomstol.

b3.6.7 Påbörjande av examensarbete

Krav för påbörjande av examensarbetet framgår av gällande kursplan.

Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjande. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

Examinator ska före start av examensarbetet kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde. Stöd för detta fås från studievägledningen, som kan kontrollera poängkrav etc.

Studenten ska även anmäla påbörjande av examensarbetet på berörd institution.

b3.6.8 Examensarbete tillsammans med annan studerande

I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet redovisas. Arbetets omfattning ska sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska säkerställa att respektive studerande har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet, och uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd på examensarbetet.

Examensarbete som genomförs gemensamt av fler än två studerande tillåts inte.

b3.6.9 Examination

Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, biträdande professor, universitetslektor, biträdande/junior universitetslektor, forskarassistent, postdoktor, universitetsadjunkt (inklusive gäst- och adjungerad lärare) eller vara utsedd till docent vid LiU, ha kompetens att examinera examensarbete inom aktuellt huvudområde samt vara utsedd av institutionsstyrelse eller prefekt. Examinator ska

 • före start av examensarbetet kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde
 • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet, baserat på en bedömning om examensarbetet leder till att kursplanens lärandemål kommer att uppfyllas
 • godkänna/underkänna planeringsrappoorten
 • ansvara för att handledaren/handledarna fullgör sina uppgifter
 • godkänna arbetet för framläggning
 • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
 • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört två auskultationer
 • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition på denna
 • godkänna ett avslutande reflektionsdokumnet
 • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller kursplanen lärandemål och öbvriga krav samt betygsätta examensar betet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)

I de fall examensarbete utför gemensamt av 2 studerande med olika huvudområden skall där så krävs en examinator i varje huvudområde tillsättas.

b3.6.10 Handledare

Examensarbetaren ska ha tillgång till en intern handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Den interne handledaren ska ha en examen som minst motsvarar nivån för aktuellt examensarbete. Den interna handledaren och examinator kan i undantagsfall vara samma person. Beslut om undantag fattas av berörd programnämnd innan examensarbetet påbörjas. Handledaren ska säkerställa att studenten får hälp med

 • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
 • problemformulering och avgränsningar för arbetet
 • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder
Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en extern handledare från uppdragsgivaren utses.

b3.6.xx Planeringsrapporten

Den studerande ska under de första veckorna av examensarbetet skriva en planeringsrapport innehållande

 • preliminär titel på examensarbetet
 • planerad litteraturbas
 • preliminär problemformulering satt i relation till litteraturbasen
 • preliminär beskrivning av angreppssätt
 • tidplan för examensarbetets genomförande inklusive planerat datum för framläggning

b3.6.11 Redovisning

Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge andra språk.

Den muntliga redovisningen ska ske vid en offentlig framläggning. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Examensarbetesrapporten och framläggningen ska följa anvisningarna i avsnitt b3.6.12 och avsnitt b3.6.13.

b3.6.12 Framläggning

Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid de andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande genomför sina auskultationer..

Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

b3.6.13 Examensarbetesrapport

Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

Innehållet ska vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en tydlig problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Manus färdigt för publicering ska tillsammans med ett reflektionsdokument över genomfört arbete inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Avvikelser från detta kan beslutas av examinator. Om inte slutgiltiga dokument inkommer i tid kan examinator besluta om att framläggningen ska göras om.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet förordar publicering av examensarbetsrapporten.

b3.6.14 Opposition

Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört två auskultationer. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt, se kursplanen.

Opponenten skall:

 • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
 • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
 • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister
Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

En vecka innan framläggningen skall opponenten skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, samt för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger.

b3.6.15 Auskultation

Den studerande ska auskultera, d.v.s. närvara, vid framläggningar av examensarbeten, se kursplanen. Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet.

Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK. Auskultation ingår som poängsatt moment i examensarbetet.

Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. När under utbildningen som auskultation få göras framgår av kursplan för examensarbetet.

b3.6.yy Reflektionsdokument

Ett reflektionsdokument över genomfört arbete ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen.

b3.6.16 Betyg

Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

b3.6.zz Rätten till handledning

Den studerande förväntas kunna prestera ett godkänt examensarbete inom givna tidsramar. Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 12 månader efter det att studenten registrerats på examensarbetet i Ladok. Därefter kan examinator i särskilda fall besluta om ytterligare handledningstid. Om examinator beslutar att handledningen ska upphöra ska examensarbetet underkännas.

Om examensarbete underkänts av ovanstående eller andra skäl hänvisas den studerande till att genomföra ett nytt examensarbete.

b3.6.17 Kvalitetsansvar

Respektive programnämnd har det övergripande ansvaret för kvaliteten i utbildningsprogrammen. Detta ansvar omfattar även examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av fakultetssturelsen.

b3.6.18 Dispens

Om särskilda skäl föreligger kan respektive programnämnd ge dispens från ovanstående regelverk. T.ex. kan den muntliga oppositionen efter godkännande av programnämnden ersättas med en utförlig skriftlig opposition

 • för internationella studerande då särskilda skäl föreligger
 • för övriga studerande då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl
Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:
 • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
 • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.
Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

Programnämnden ska ge sitt godkännande innan en skriftlig opposition får genomföras.


b3.7 EXAMENSARBETE för högskoleexamen

Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Varje programnämnd har kompletterande, programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen och/eller i kursplanen för examensarbetet. Rutiner för examensarbetet kan skilja sig mellan olika institutioner.

b3.7.1 Allmänna bestämmelser

För avläggande av högskoleexmen fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetets delar framgår av kursplanen.

b3.7.2 Mål

Examensarbetets mål framgår av kursplanen.

b3.7.3 Omfattning

Examensarbetet omfattar 12 hp.

b3.7.4 Miljö där examensarbetet genomförs

Arbetet utförs som

 • ett internt examensarbete vid någon i utbildningen medverkande institution vid LiU.
 • ett externt examensarbete, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs.
Examinator för examensarbete skall vara anställd vid LiU och ha kompetens att examinera inom aktuellt huvudområde samt vara utsedd av institutionsstyrelse eller prefekt. Vilka institutionsavdelningar som examensarbetet kan utföras inom, beslutas av den programnämnd som har examensrätt för generella examina inom huvudområdet.

Vilka huvudområden som är tillåtna inom respektive utbildningsprogram framgår av programmets utbildningsplan. Eventuella individuella ärenden som har med huvudområde att göra avgörs av ansvarig programnämnd.

b3.7.5 Val av examensarbete

Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som ställs av LiTH och av respektive programnämnd. För examensarbeten utförda utanför universitetet ska i förekommande fall frågor rörande patent, upphovsmannarätt etc. regleras genom avtal före arbetets igångsättning, varvid det säkerställs att examensarbetesrapporten blir offentlig.

b3.7.6 Påbörjande av examensarbete

Examensarbetet för högskoleexamen får påbörjas tidigast efter uppnådda 68 hp inom programmet.

Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjande. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

Studenten ska även anmäla påbörjande av examensarbetet på berörd institution enligt examinators anvisning.

b3.7.7 Examensarbete tillsammans med annan studerande

I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans kan med fördel vars och ens bidrag till arbetets olika delar redovisas. Arbetets volym och skriftliga dokumentation ska de sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska kunna examinera de individuella bidragen till helheten.

b3.7.8 Examination

Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, lektor, forskarassistent eller adjunkt, ha kompetens att examinera examensarbete inom aktuellt huvudområde samt vara utsedd av institutionsstyrelse eller prefekt. Examinator skall

 • före start av examensarbetet kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde
 • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet, vilka ska dokumenteras
 • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
 • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
 • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört tre auskultationer
 • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition på denna
 • betygsätta examensarbetet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)
 • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller utbildningsprogrammets krav

b3.7.9 Handledare

Examensarbetaren ska ha tillgång till en handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Handledare och examinator är med fördel olika personer. Handledaren ska säkerställa att studenten får hädlp med

 • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
 • problemformulering och avgränsningar för arbetet
 • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder
Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en handledare från uppdragsgivaren utses.

b3.7.10 Redovisning

Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge andra språk.

Den muntliga redovisningen ska ske vid en offentlig framläggning. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Examensarbetesrapporten och framläggningen ska följa anvisningarna i avsnitt b3.7.11 och avsnitt b3.7.12.

Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att examensarbetet påbörjats. Därefter är det upp till examinator att besluta om ev. utökad handledningstid.

b3.7.11 Framläggning

Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid de andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande auskulterat vid tre framläggningar.

Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

b3.7.12 Examensarbetesrapport

Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

Innehållet bör vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Manus färdigt för publicering ska tillsammans med ett reflektionsdokument över genomfört arbete inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.

Examensarbetesrapporten ska efter framläggningen vara offentlig.

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet förordar publicering av examensarbetsrapporten.

b3.7.13 Opposition

Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört två auskultationer. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt, se kursplanen.

Opponenten skall:

 • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
 • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
 • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister
Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

En vecka innan framläggningen skall opponenten skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, samt för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger t.ex. p.g.a. examensarbetets omfattning.

b3.7.14 Auskultation

Den studerande ska auskultera, d.v.s. närvara, vid framläggning av examensarbete. Auskultation ingår som poängsatt moment i examensarbetet.

Auskultationen ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. När under utbildningen som auskultation få göras framgår av kursplan för examensarbetet.

b3.7.15 Betyg

Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

b3.7.16 Kvalitetsansvar

Tekniska högskolans styrelse har det övergripande ansvaret fdövr kvaliteten i utbildningsprogrammen. Detta ansvar omfattar även examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av fakultetsstyrelsen.

b3.7.17 Dispens

Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges från ovanstående regelverk. T.ex. kan den muntliga oppositionen efter godkännande av programföreträdaren ersättas med en utförlig skriftlig opposition

 • för internationella studerande då särskilda skäl föreligger
 • för övriga studerande då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl
Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:
 • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
 • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.
Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

Godkännande skall inhämtas innan en skriftlig opposition får genomföras.


a8.11 Studiernas påbörjande och anstånd

Den som är antagen till utbildningsprogram skall börja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Tid och plats för det obligatoriska uppropet meddelas per brev till den som är antagen till termin 1.

Man kan vid ett antagningstillfälle antas till endast en utbildningsplats på utbildningsprogram. En studerande som fått utbildningsplats på ett utbildningsprogram och som i kompletterande antagning erbjuds och accepterar plats på ett annat utbildningsprogram stryks från den första platsen.

Regler för anstånd är föreskrivna i antagningsordning för Linköpings universitet (pdf).

Den som fått anstånd skall inför den termin då studierna skall påbörjas vid ordinarie anmälningstid lämna ny programanmälan samt kopia av anståndsbeslutet till antagningsmyndigheten.

a8.12 Studieuppehåll

Anmälan om studieuppehåll görs i Studentportalen. Görs inte sådan anmälan och inte heller registrering den första terminen som uppehållet gäller betraktas uppehållet som studieavbrott. Studieuppehåll kan endast göras hel termin och anmälas för högst två terminer i taget. Anmälan om återupptagande av studier sker i samband med terminsregistrering för påföljande termin, efter uppehållet. Görs ej terminsregistrering betraktas det som studieavbrott.

Den som gör studieuppehåll kan under uppehållet tentera s.k. resttentamina om den studerande är omregistrerad på senast lästa programtermin. Om den studerande önskar läsa någon ny kurs under studieuppehållet måste detta ansökas särskilt. Den studerande ansvarar själv för att anmälan till kurser görs i tid inför återupptagandet av studierna (se avsnitt a.4).

a8.13 Avbrott på program

Studerande som önskar avbryta sina programstudier anmäler detta til studievägledare. En studerande som lämnar studierna utan att anmäla studieuppehåll och inte registrerar sig närmast följande termin anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma i utbildningen om det finns ledig plats som inte behövs för studerande som återkommer efter studieuppehåll och studerande som får byta läroanstalt och/eller program.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan tas bort. Avanmälan från kurs görs till studievägledningen via webbformulär.

a8.14 Antagning till del av utbildningsprogram

Med antagning till del av utbildningsprogram avses antagning till programstudier med syfte att slutföra programmet till examen.

Beslut om antagning till senare del av program (pdf)

a8.15 Föreskrifter rörande examination och examinator

Se LiU-gemensamt reglverk.

a8.16 Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se LiU-gemensamt reglverk.

Se också LiTH-gemensamma principer för tentamensschemat.

b4 PRAKTIK

LiTHs styrelse beslutade 2003-04-22 att slopa kravet på praktik i civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och datavetenskaplig magisterexamen.

b6 ÖVRIGA BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR

b6.1 Bestämmelser för särskild behörighet

Tillträdeskrav antagning till program hösten 2017

 • Civilingenjörsutbildning, 300hp
  • Industriell ekonomi - internationell samt Teknisk fysik och elektroteknik - internationell
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) samt för respektive språkinriktning franska, spanska eller tyska: C-språk, kurs B/steg 3, för språkinriktning japanska och kinesiska: Japanska/Kinesiska C-språk, kurs B/steg 3 alt. Asienkunskap 60 hp
    eller
    Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) samt för respektive språkinriktning franska, spanska eller tyska: Franska 3/Spanska 3/Tyska 3, för språkinriktning japanska och kinesiska: Japanska 3/Kinesiska3 alt. Asienkunskap 60 hp
  • Civilingenjörsutbildning Kemisk biologi
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Dispens för Matematik E för sökande med Matematik D
    eller
    Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
  • Övriga civilingenjörsutbildningar
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
    eller
    Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
 • Högskoleingenjörsutbildning, 180hp
  • Grundläggande behörighet
   samt
   Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
   eller
   Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)
 • Kandidatprogram, 180 hp
  • Biologi
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 14 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D) Dispens ges för Kemi B för sökande med Kemi A
    eller
    Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c) Dispens ges för Kemi 2 för sökande med Kemi 1
  • Carl Malmsten Design och hantverksutbildningar
   • Grundläggande behörighet samt särskilt urval baserat på intervjuer och färdighetsprov med bedömning av den sökandes hantverksmässiga och konstnärliga förutsättningar.
  • Flygtransport och logistik
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A)
    eller
    Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)
  • Fysik och nanovetenskap
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
    eller
    Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
  • Grafisk design och kommunikation
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A) Dispens ges för Matematik C för sökande med Matematik B
    eller
    Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) Dispens ges för Matematik 3 för sökande med Matematik 2a/2b/2c
  • Innovativ programmering
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D) Dispens ges för Fysik A, Fysik B, Kemi A, Matematik D för sökande med Matematik C
    eller Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c) Dispens ges för Fysik 2, Fysik 1, Kemi 1
  • Kemi - molekylär design
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 10 (Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E) Dispens ges för Matematik E för sökande med Matematik D
    eller
    Områdesbehörighet A10 (Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4) Dispens ges för Matematik 4 för sökande med Matematik 3b/3c
  • Kemisk biologi
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Dispens för Matematik E för sökande med Matematik D
    eller
    Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
  • Matematik
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) Dispens ges för Kemi A
    eller
    Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) Dispens ges för Kemi 1
  • Samhällets logistik
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A) Dispens ges för Engelska B för sökande med Engelska A
    eller
    Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)
 • Behörighetsgivande förutbildningar
  • Basår, 60 hp
   • Grundläggande behörighet samt
    Områdesbehörighet 7 (Fysik A och Matematik B). Dispens ges för Fy A. eller
    Områdesbehörighet A7 (Fysik 1b1 eller Fysik 1a, Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c). Dispens ges för Fysik 1b1 och Fysik 1a.
    Sökande som uppfyller områdesbehörighet 8/A8 är inte behöriga.
  • Asienkunskap med inriktning mot Japan resp. Kina, 60 hp
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
    eller
    Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
 • Masterprogram

Lägst betyget Godkänd krävs i de kurser som ingår i den särskilda behörigheten.

Information om grundläggande behörighet samt urval ges i särskilda anvisningar från Antagningsenheten vid universitetet.

b6.2 Anvisningar för studieplanering

Studerande som är i behov av stöd vid planeringen av de fortsatta studierna hänvisas till programmets studievägledare. Studieplanering innebär att studenten och studievägledaren gemensamt kommer fram till en individuell planering av studierna för den kommande terminen, under vilken den studerande tillåts göra avsteg från den generella programplanen.

Avslutade grundkurser är en förutsättning för lyckade studier i högre årskurser. Därför är grunden vid en studieplanering att prioritera kurser från tidigare årskurser som inte har slutförts, och där utöver, i mån av utrymme läsa, nya kurser.

Studieplanering sker regelmässigt när studerande

 • inte uppfyller krav för uppflyttning till högre programtermin. F&aouml;r att den studerande i dessa fall ändå ska få delta i kurser inom högre årskurs krävs också beslut om dispens
 • inte uppfyller krav för att få påbörja examensarbete
Andra tillfällen när studieplanering kan vara aktuellt:
 • studerande som tidigt i utbildningen har kommit efter i studierna och har ett antal kurser oavslutade
 • studerande på civilingenjörsprogram som inför programtermin 6 inte uppfyller förkunskapskrav för kandidatprojektet
 • i samband med antagning till senare del av program
 • efter genomförda utlandsstudier
 • vid återkomst till utbildningsprogram efter ett studieuppehåll
Studievägledaren kan vid dessa tillfällen vara ett stöd för studentens vid planering av de fortsatta studierna, även i de fall studenten själv, rent praktiskt, kan anmäla sig till och registrera sig på alla aktuella kurser utan krav på särskilda beslut eller annan administrativ hjälp.
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2017-10-05 10:51