studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet  LiTH Studiehandbok 2017 - Om ... Examination
Studiehandbok 2017

Innehåll | Examination


Tentamen

Den undervisning och kurslitteratur som den studerande skall inhämta redovisas t.ex. vid tentamina som oftast är skriftliga. Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen nämligen en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat

Följande generella principer för tentamensschemat gäller 2017 (gäller ej kurser som ej strikt följer läsperioderna):

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober.
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti.
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti.
Blockindelningen av tentamensperioderna 2017 redovisas i separat dokument (pdf). Det visar de dagar som kurser som ges i resp. schemablock vanligtvis kommer att tenteras. Dock kan vissa avvikelser från detta förekomma, särskilt för kurser som samläses/samtenteras av flera utbildningsprogram, se slutligt tentamensschema (publiceras senast till terminsstarten i januari) för exakta datum.
 • Vartannatårskurser
  För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 ggr endast under det år kursen ges.
 • Flyttade och inställda kurser
  I kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Utgångna kurser
  Har undervisningen upphört i en kurs, ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i ev. ersättningskurs, alt. i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Kurser med flera kurstillfällen per år
  Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina.

Sökning i LiTHs tentamensschema

Tentamensschema för publiceras senast till terminsstarten för vårterminen i januari. Kontakt: Schemaansvariga

Du kan också hitta resp. kurs beslutade tentamenstillfällen (dvs företrädesvis provkoder TEN och DAT) som ges under året via länk i kursplanen.

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan, i anvisad anmälningsperiod, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen, se tentamensanmälan i Studentportalen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som ej förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats ej kan beredas inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången


Övrigt om examination

"Plussning" Uppdaterat 2018-01-01
Vid LiTH har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på samtliga provmoment med kod TEN. På övriga examinationsmoment gäller samma rätt, om inget annat anges i kursplan.

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Alternativa examinationsformer - omprov
För regler för omprov i kurser med alternativa examinationsformer (projekt, laborationer, inlämningsuppgifter etc.) hänvisas till Föreskrifter rörande examination och examinator.

 
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2018-03-06 09:02