studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetLiTH Studiehandbok
Studiehandboken 2017

Innehåll | Reflektionsdokument - examensarbete


Reflektionsdokument examensarbete

Examensarbetet är ett självständigt arbete som görs i slutet av utbildningen och där de kunskaper och färdigheter som uppnåtts används. Examensarbetet innebär också en fördjupning inom området för utbildningen. Mål för examensarbete anges i kursplanen.

Utöver den skriftliga rapporten skall ett reflektionsdokument över examensarbetet i relation till de kunskaper och färdigheter som uppnåtts i utbildningen lämnas till examinator. Ett reflektionsdokument lämnas av varje studerande.

Syftet med reflektionen är att:

 • Reflektera över hur de individuella färdigheterna har utvecklats under examensarbetet.
 • Ge examinator och programnämnd återkoppling till hur väl processen för att göra ett examensarbete fungerat och hur den studerandes egen insats påverkat genomförandet och slutresultatet.
 • Ge återkoppling till programnämnden för hur väl utbildningsprogrammet lyckats i sin uppgift att säkerställa att målen är uppfyllda.

Instruktion för att skriva reflektionsdokument

Följande rubriker/delar ska ingå i reflektionsdokumentet.

Reflektion över hur examensarbetet relaterar till de mål som finns för programmet

Hur svarar ditt examensarbete mot utbildningens mål?
Målen finns beskrivna i respektive programs utbildningsplan. För civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildning se även de mål som finns för LiTH-civilingenjören, resp. LiTH-högskoleingenjören.

Reflektion över eget arbete

 • Planering
  Blev planeringen ett bra stöd för genomförandet? Lades det tillräckligt med tid på planeringen? Var förutsättningarna tillfredställande? Examensarbetet skall motsvara en viss arbetsinsats, (1,5 hp = en veckas heltidsarbete), hur väl överensstämmer det med ditt examensarbete?
 • Genomförande och rapportskrivning
  Disponerades tiden på ett tillfredställande sätt? Vad var problematiskt och varför? Vad gick över förväntan och varför?
  I de fall examensarbetet gjorts tillsammans med annan studerande beskriv hur uppdelningen av arbetet har gjorts. Beskriv om samarbetet har varit positivt eller negativt och på vilket sätt. Reflektera över hur självständigt arbetet genomfördes. Var du tillräckligt förberedd för att kunna skriva en examensarbetsrapport? Hade du tillräckliga språkkunskaper (engelska, annat språk)? Är du nöjd med hur du lyckades genomföra ditt examensarbete?

Reflektion över det ämnesinnehåll, kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som var till mest nytta för examensarbetets genomförande

Vilka områden och kurser inom utbildningen har varit till mest nytta för examensarbetet, och vilka nya kunskaper och färdigheter har varit nödvändigt att komplettera med för att genomföra arbetet? Känner du dig väl förberedd för ditt framtida yrkesliv?

Administrativt

Reflektionsdokumentet ingår i provmomentet UPG1 och skall, för att godkännas, omfatta reflektion över samtliga moment enligt de rubriker som anges ovan och omfatta 2-4 A4-sidor.

Den studerande skall skicka reflektionsdokumentet elektroniskt till examinator. Utöver rapportering i LADOK (kräver att studerandes namn och personnummer finns angivet i inskickat dokument) ska examinator se till att reflektionsdokumentet skickas elektroniskt till nämndsamordnaren i den programnämnd som ansvarar för den examen som examensarbetet skall inräknas i.

 
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:05