studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitetStudiehandbok 2017

Innehåll | Studerandeinformation


STUDERANDEINFORMATION


III Studerandeinformation

a1 CENTRALA STUDERANDEEXPEDITIONEN

Centrala studerandeexpeditionen finns i hus Zenit i Linköping. I Norrköping finns studerandeexpeditionen i Kåkenhus.


a2 STUDIEVÄGLEDNING

Vid LiTH finns studievägledning vars huvudsakliga uppgift är att vägleda och stödja den enskilde studenten i studierelaterade frågor.


a3 STUDIEINFORMATION

a3.1 Information

Tekniska högskolan distribuerar information huvudsakligen elektroniskt, via Studentportalen eller e-post.

a3.4 Studiehandbok

Fastställd Studiehandbok för aktuellt kalenderår publiceras på http://www.lith.liu.se/sh/ och omfattar allmän information, utbildningsplaner, programplaner, blockscheman, tentamensschema m.m. för året.

Studiehandboken beskriver utbildningarna vid LiTH med det innehåll och det upplägg som planeras för aktuellt kalenderår. Som ett led i anpassningen till interna och externa krav sker fortlöpande förändring och modernisering av utbildningen efter beslut av beslutande organ. Den som påbörjar en utbildning vid LiTH bör alltså vara medveten om att utbildningen under studietiden sannolikt blir föremål för förändringar.

a3.5 Vägar för informationsspridning

Studentens interaktion med administrativa system ska till sin huvuddel ske elektroniskt. För åtkomst av internet kan datorer i sektionsdatasalar och på institutionerna i mån av plats användas likaväl som datorer i hemmet.

LiTH tillhandahåller datorsalar och programvaror för studenter och personal. För att få tillgång till detta samt student-epostadress krävs att den studerande förbinder sig att följa LiTH:s regler för IT-handhavande. Utöver detta krävs att den studerande skaffar sig kunskaper i informationssökning i de IT-baserade system som finns såsom bibliotekets databaser, LiTHs och LiUs websidor; studiehandbok, blanketter, kurshemsidor, administrativa system; tentamensanmälan etc.


a4 KURSANMÄLAN OCH REGISTRERING

Anmälan till kurser som ges inom program görs under anvisad tid, prel. 1-10 april inför höstterminen, och 1-10 oktober inför våterminen. Information om kursanmälan anslås på särskild informationssida och meddelas till studerande via e-post och vid schemalagda inforamationstillfällen.

Registreringen består dels av terminsregistrering dels av kursregistrering.

Terminsregistrering görs i Studentportalen. Denna registrering bekräftar att du tagit din utbildningsplats i anspråk.

Terminsregistreringen för våren och hösten 2017 äger rum: (prel.)

 • vt 2017: 18 januari - 1 februari
 • ht 2017: 30 augusti - 10 september

Alla studerande måste registrera sig på de kurser som de avser att delta i under resp. termin och vill kunna få resultat rapporterat i. Kursregistreringen är nödvändig för att den studerande skall kunna tillgodoräknas fullgjorda poäng som krävs bl.a. för förnyade studiemedel och för att högskolan skall tilldelas resurser för genomförd verksamhet.

OBS! Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan tas bort. Anmälan om avbrott görs till studievägledningen via webbformulär.


a5 ANMÄLAN TILL FRISTÅENDE KURSER

För anmälan till kurser i det fristående utbudet se antagning.se.

Antagning till programkurs som fristående kurs kan enbart ske till kurs som har lediga platser och vars tillträdeskrav den sökande uppfyller. Anmälningsblankett och anvisningar.


a6 STUDERANDES SKYLDIGHETER

a6.1 Ordningsregler

Varje studerande skall följa gällande föreskrifter och ordningsregler

a6.2 Ersättning för skador som vållats av studerande

Studerande skall med aktsamhet handha högskolans material och är skyldig att enligt allmänna rättsgrundsatser ersätta skada som av henne/honom vållats.


a7 KALENDERÅR 2017

Terminstider för LiTH framgår av särskilda beslut.


a8 ALLMÄNT OM STUDIERNA

a8.1 Schema

Schemaserven nås via länk i Studentportalen.

a8.2 Undervisning

Undervisning meddelas huvudsakligen genom föreläsningar och övningar. Övningarna indelas företrädesvis i storseminarier, seminarier, storgrupper, lektioner, gruppundervisning och laborationer.

Såväl undervisning som salstentamina i programkurser vid LiTH schemaläggs vanligen i ett av fyra schemablock. Mer omfattande kurser kan dock vid behov placeras i flera schemablock. Varje schemablock har bestämda tider under läs- och tentamensperioderna, syftande till att

 • säkra ett krockfritt schema för studerande som följer ett visst program/programprofil och läser de obligatoriska kurserna i den fastställda programplanen
 • underlätta för studerande i högre årskurser att, med förhandsinformation om hur kurserna kommer schemaläggas, välja ur utbudet av valbara kurser i programplanen
 • bidra till att fördela den schemalagda undervisningen jämnt över veckan för att effektivisera lokalnyttjandet.
Som studerande på utbildningsprogram på Tekniska högskolan kan man förvänta sig att ha tillgång till schemalagd undervsining (alt. tid avsatt för självstudier, enskilt eller i grupp) mellan kl 8 och 17, måndag - fredag, samt ibland även viss till undervisning på kvällstid, dvs fram till kl 21.

Ev. närvarokrav vid schemalagd undervsining anges i kursplanen.

Salstentamina i kurser vid Teniska högskolan kan schemaläggas mellan kl 8 och 19 (förmiddag eller eftermiddag) måndag - lördag under särskilda tentamensperioder, se blockindelning av tentamensperioderna (pdf). Sa även generella principer för tentamensschemat.

a8.5 Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas.

Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

Kurser

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
Examinationsmoment
 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution. Meritförteckning kan beställa så:dan i Studentportalen.

Samtliga studieresultat finns i ett centralt dataregister, kallat LADOK. Frågor rörande detta besvaras av Examensenheten.

a8.6 Utbildningsplaner

Utbildningsplanerna innehåller målen för utbildningsprogrammen samt de bestämmelser som fastställts för rätt att erhålla examen från respektive utbildningsprogram, se även generella målformuleringar i Högskoleförordningen.

Av programplanerna, som utgör en del av utbildningsplanerna, framgår i vilken programtermin de olika kurserna är placerade och deras tidsmässiga placering under läsåret.

a8.7 Kursplaner

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen. Kurserna uppdelas i obligatoriska (o), valbara (v) och frivilliga (f) kurser (se även avsnitt b2).

a8.8 Litteraturanvisningar

I kursplanerna anges kurslitteratur. Denna kan, om särskilda skäl föreligger (t.ex. om ny upplaga av angiven kursbok utkommit) ändras efter studiehandbokens fastställande. Detta sker i samband med kursplanerevision och med möjlighet att föreslå ändringar inför nämndernas sammanträden i maj.

a8.9 Poäng/högskolepoäng

Varje kurs har åsatts ett poängtal där en poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Poängtalen användes vid bedömning av ansökningar om flyttning till de högre årskurserna. Även studiemedelsnämnden utnyttjar poängtalen vid behandlingen av studiemedelsärenden. Poängtalen framgår av kursplaner och programplaner. Poängtalen fastställes av respektive programnämnd.

Fr.o.m. 2007-07-01 ersätts poäng med högskolepoäng, hp (1 poäng motsvarar 1,5 hp).

a8.10 Examen. Ansökan om utbildningsbevis/examensbevis

Bestämmelser om examina finns dels i examensordningen, som är en bilaga till högskoleförordningen, dels i utbildningsplanerna.

Student som uppfyller fordringarna för examen erhåller efter ansökan examensbevis. Ansökan om examen inges till Examensenheten.

a9 Intyg

Intyg för tjänstledighet från militärtjänstgöring för deltagande i enstaka tentamina samt inyg om registrering utfärdas av studerandeexpeditionen i hus Zenit respektive Kåkenhus. Intyg för anstånd med militärtjänstgöring utfärdas av respektive utbildningsprograms studievägledare.

b5 Del av utbildningen utomlands

Studerande kan byta ut studier vid LiTH mot studier vid en utländsk högskola och/eller förlägga examensarbetet utomlands.

Vid utbyte av studier (kurser) vid LiTH mot studier utomlands svarar berörd programnämnd (utbildningsledare) för beslut om i förväg uppgjorda individuella studieprogram och om slutligt kursgodkännande och tillgodoräknande. Studerande som planerar att delta i ett utlandsprogram skall därför kontakta utbildningsledare (motsv) vid Tekniska fakultetskansliet.

Studiemedel utgår enligt samma regler som för studier i Sverige. En del program fördelar stipendier som bidrag till att täcka merkostnader.

Ytterligare information finns på särskild hemsida.

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-04-12 16:49