studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
År: 2017
 
Kandidatutbildning i flygtransport och logistik, 180 hp
/ Air Transportation and Logistics /
 
Programmets syfte/vision
Kandidatprogrammet Flygtransport och logistik syftar till att ge studenterna omfattande kunskaper inom logistik, design och planering av framtidens flygtransportsystem, samt grundläggande kunskaper om den organisation och de regler som styr flygsektorn. Detta innefattar färdigheter i att kunna förstå synsätt, metoder och modeller som går att tillämpa inom tex flygbolag, flygplatsdrift, handling-bolag och andra företag med logistikverksamhet i det globala flygtransportsystemet.

En student med examen från programmet Flygtransport och logistik skall:

 • kunna fungera väl både på en nationell och internationell arbetsmarknad
 • vara väl förberedd för att kommunicera logistiska tankesätt och metoder med målgrupper inom såväl flygsektorn som andra sektorer med planerings- och logistikverksamhet
 • kunna bidra till att förverkliga effektivitetsförbättringar gällande bland annat infrastruktur, transporter och processer inom flygtransportsystemet
 
Programmål

Matematiska, naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga kunskaper
Kandidater från programmet Flygtransport och logistik ska ha en förståelse för de centrala begreppen inom logistik. De skall också ha en förståelse för hur flygsektorn organiseras och styrs. Studenterna skall kunna strukturera, formulera/modellera och lösa komplexa problem inom logistik. Fokus ligger på att tillämpa ett logistiskt synsätt samt modeller och metoder från logistik inom flygsektorn. Studenterna skall självständigt, individuellt såväl som i grupp kunna identifiera, formulera och lösa relevanta problem och uppgifter inom givna tidsramar. Studenterna skall dessutom ha viss kännedom om aktuell forskning inom delar av området.

Kandidater från programmet Flygtransport och logistik skall ha tillgodogjort sig:

 • en grundläggande matematisk färdighet, för att kunna använda matematik som ett verktyg inom tekniska och ekonomiska tillämpningar
 • en grundläggande förståelse för samhällets och offentlig verksamhets organisation och regelverk
 • omfattande kunskaper om och förtrogenhet med logistiska begrepp och metoder, inom gods- och personflöden, och därtill kopplade informationsflöden
 • förmåga att kritiskt värdera kunskap och utsagor om logistik och logistiska samband
 • förmåga att tillämpa logistiska metoder och modeller för att analysera och lösa komplexa styrnings-, planerings- och exekveringssituationer inom både näringsliv och samhället i övrigt
 • förståelse för logistikens roll och betydelse i flygsektorns framgång och motgång
 • kunskaper om vetenskapliga metoder i området och hur dessa kan tillämpas inom flygtransport- och logistikområdet
 • fördjupning inom någon del av logistikområdet samt orientering om aktuella forskningsfrågor

Individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt
Studenterna från programmet Flygtransport och logistik skall besitta de individuella och yrkesmässiga färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning, samt kunna kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer relaterade till ämnet.
Studenter från programmet Flygtransport och logistik ska även ha en god förmåga att ta initiativ och vid behov tillägna sig ny kunskap inom och angränsande till ämnet logistik. Studenterna skall ha en förmåga att ta ansvar för sin egen roll i sitt arbete eller under sina fortsatta studier, med avseende på yrkesetik, ansvar och pålitlighet. Studenterna skall också kunna göra relevanta bedömningar inom sitt område med hänsyn taget till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Förmåga att arbeta i grupp och kommunicera
Studenter från programmet Flygtransport och logistik skall kunna samverka med andra personer med skilda kompetenser och erfarenheter och på olika befattningsnivåer. Det innebär en förmåga att på ett aktivt sätt medverka till ett väl fungerande arbete i grupper med tydliga roller och fördelning av ansvar och uppgifter. Kandidaterna kan även initiera, planera och utvärdera ett grupparbete.
Studenter från programmet Flygtransport och logistik skall ha goda färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Detta innebär att kunna presentera information, problem, modeller och lösningar på ett strukturerat sätt, med relevanta tekniska hjälpmedel, i såväl tal som skrift.

Planering, utveckling och realisering av utvecklings- eller implementeringsprojekt med hänsyn till affärsmässiga och samhälleliga behov och villkor
Studenter från programmet Flygtransport och logistik skall ha kännedom om teknikens roll i samhället, och samhällets behov av och förutsättningar för hållbara tekniska lösningar. Studenterna skall också ha förståelse för ekonomiska förutsättningar och möjligheter att införa befintliga och nya lösningar i befintliga och nya problemställningar. Studenterna skall också vara introducerade i hur ett utvecklings- eller implementeringsprojekt planeras, genomförs och redovisas.

 
Gemensamma bestämmelser
Gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll, studieavbrott samt antagning till del av utbildningsprogram finns sammanställda i avsnitten b1-b6.
 
Beaktande av särskilda perspektiv
Enligt styrelsens direktiv.
 
Programmets organisation
Kandidatprogrammet i Flygtransport och logistik omfattar tre års studier och innehåller såväl obligatoriska kurser som valbara kurser utifrån students intresseområde. Programmet avslutas med ett examensarbete, omfattande 16 högskolepoäng, som presenteras och försvaras vid ett förannonserat seminarium. I programplanen finns angivet vilka kurser som är obligatoriska (o) eller valbara (v) för respektive termin. Programnämnden bestämmer vilka kurser som skall vara obligatoriska och vilka som utgör valbara alternativ.
 
Programmets innehåll
De första tre terminerna innehåller matematik och ekonomi som ger en grund för att kunna analysera och utveckla logistisk verksamhet inom både flyget och andra sektorer. Kurser i flygtrafik och miljö ger insikt i hur flyget och logistiken samverkar med och påverkar samhället. Övriga kurser inkluderar samspelet mellan människa teknik och organisation, engelska, projektledning och geografiska informationssystem.

Termin 4-6 innehåller fördjupningar inom bland annat air traffic management, flygplatslogistik, transportjuridik, simulering, produktion och distribution och personalplanering.

 
Examensarbete
Examensarbetet avser att visa huruvida den studerande besitter förmåga att tillämpa sina under studietiden förvärvade kunskaper och självständigt eller tillsammans med annan studerande behandla förelagd uppgift. Det omfattar 16 högskolepoäng, vilket motsvarar en tid av ca 11 effektiva arbetsveckor. Examensarbetet väljs i samråd med en av programmets examinatorer. Examinator skall godkänna valet av examensarbete. Examensarbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt vid en framläggning. Egen opposition och närvaro vid två ytterligare presentationer av examensarbeten skall också genomföras.
Examensarbetet ska göras inom huvudområdet logistik.
För tillträde till examensarbetet krävs minst 135 högskolepoäng inom programmet.
 
Examenskrav
För att uppfylla krav för kandidatexamen från programmet Flygtransport och logistik inom huvudområdet logistik, 180 hp, skall studenten, med godkänt resultat, ha fullgjort:
 • Kursfordringar innefattande samtliga obligatoriska och valfria kurser ur programplanen inklusive examensarbete så att 180 hp uppnås.
 • Minst 15 hp i matematik/tillämpning inom matematik. Detta krav uppfylls med obligatoriska kurser på programmet.
 • Kursfordringar om 90 hp inom huvudområdet logistik. Däri skall ingå:
  • kurser på minst 18 hp på G2-nivå
  • examensarbete på minst 15 hp på G2-nivå
 • Kraven för godkänt examensarbete examinerat vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
Kandidatprogrammet i Flygtransport och logistik leder till en kandidatexamen i logistik /Logistics/.
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se