studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TQxx11 Examensarbete, 16 hp
/Degree project - Bachelor’s Thesis/

För:  


OBS!

högskoleingenjör,teknologie kandidat i samband med högskoleingenjörsexamen


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 427

  Utbildningsområde: Teknik

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): G2

  Mål:  IUAE-matris

Ă"mneskunskaper
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • systematiskt integrera sina kunskaper förvĂ€rvade under studietiden
  • tillĂ€mpa metodkunskaper och Ă€mnesmĂ€ssiga kunskaper inom huvudomrĂ„det
  • tillgodogöra sig innehĂ„llet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
Individuella och yrkesmÀssiga fÀrdigheter
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • planera, genomföra och redovisa ett sjĂ€lvstĂ€ndigt arbete
  • formulera frĂ„gestĂ€llningar samt avgrĂ€nsa dessa inom givna tidsramar
  • söka och vĂ€rdera vetenskaplig litteratur
Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt sjĂ€lvstĂ€ndigt arbete
CDIO ingenjörsmÀssighet
Den studerande förvÀntas kunna
  • skapa, analysera och/eller utvĂ€rdera tekniska lösningar för produkter, processer och system.
  • göra bedömningar med hĂ€nsyn till relevanta etiska och samhĂ€lleliga villkor sĂ„som ekonomiskt, socialt och ekologiskt hĂ„llbar utveckling.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
För tilltrÀde till examensarbetet krÀvs minst 135 högskolepoÀng inom programmet.
Auskultation fÄr göras fr.o.m. programtermin 5 pÄ högskoleingenjörsprogrammet och bokförs tills registrering pÄ exjobbet kan göras pÄ kurskoden TEXJOB.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av sjÀlvstÀndigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator. Examensarbetet utgör det avslutande momentet pÄ utbildningen

  Kursinnehåll:
BestÀms individuellt för varje student i samrÄd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudomrÄdet för examen.

  Kurslitteratur:
BestÀms individuellt för varje student i samrÄd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1 OPPO AUSK
Planeringsrapport, skriftlig rapport, framläggning samt reflektionsdokument (U,G)
Opposition (U,G)
Två auskultationer (D)
14 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Opposition och auskultation ska göras pÄ samma eller högre nivÄ Àn det egna examensarbetet.
Den skriftliga redovisningen innebÀr att manus fÀrdigt för publicering ska föreligga samt ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete.
Den studerande skall opponera pÄ minst ett examensarbete.
PÄ kursen ges betygen UnderkÀnd/GodkÀnd.



Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programnĂ€mnd: Övrigt

Engelsk kursplan


Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 08/25/2016