studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

 
 
År : 2017
 
TQxx40 Examensarbete, 45 hp
/Degree project - Master’s Thesis/

För:  


OBS!

naturvetenskaplig master


 

Prel. schemalagd tid:
Rek. självstudietid: 1200

  Utbildningsområde: Naturvetenskap

Huvudområde: se beslutade huvudområden   Nivå (G1,G2,A): A

  Mål:  IUAE-matris
Ă"mneskunskaper
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • systematiskt integrera sina kunskaper förvĂ€rvade under studietiden.
  • visa vĂ€sentligt fördjupade metodkunskaper och Ă€mnesmĂ€ssiga kunskaper inom huvudomrĂ„det.
  • kunna tillgodogöra sig innehĂ„llet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.
Individuella och yrkesmÀssiga fÀrdigheter
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • planera, genomföra och redovisa ett sjĂ€lvstĂ€ndigt arbete.
  • formulera frĂ„gestĂ€llningar samt avgrĂ€nsa dessa inom givna tidsramar.
  • söka och vĂ€rdera vetenskaplig litteratur.
Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • redovisa ett sjĂ€lvstĂ€ndigt arbete genom att professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
  • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete av annan student.
CDIO vetenskaplighet
Den studerande förvÀntas visa förmÄga att
  • kunna skapa, analysera och/eller utvĂ€rdera vetenskapliga frĂ„gestĂ€llningar i form av teorier eller metoder.
  • göra bedömningar med hĂ€nsyn till tillĂ€mpliga etiska och samhĂ€lleliga villkor sĂ„som ekonomiskt, socialt och ekologiskt hĂ„llbar utveckling.


  Förkunskaper: (gäller studerande antagna till program som kursen ges inom, se 'För:' ovan)
TilltrÀde till mastersprogram. DÀrtill krÀvs för tilltrÀde till examensarbetet minst 35 högskolepoÀng inom programmet varav 24 hp pÄ avancerad nivÄ inom huvudomrÄdet.
Auskultationerna fÄr göras fr.o.m. programtermin 1 pÄ masterprogrammet och bokförs pÄ kurskoden TEXMAS. HögskolepoÀngen erhÄlls nÀr registrering pÄ exjobbet kan göras.


OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

  Organisation:
Kursen utgörs av ett av sjÀlvstÀndigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator. Examensarbetet utgör det avslutande momentet pÄ utbildningen.

  Kursinnehåll:
BestÀms individuellt för varje student i samrÄd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudomrÄdet för examen.

  Kurslitteratur:
BestÀms individuellt för varje student i samrÄd med examinator och handledare

  Examination:
UPG1 UPG2 UPG3 OPPO AUSK
Planeringsrapport (U, G)
Fält/Laboratorie/teoretiskt arbete och analys samt halvtidskontroll (U,G)
Skriftlig rapport, muntlig framläggning och analys samt reflektionsdokument (U,G)
Opposition (U,G)
Tre auskultationer (D)
6 hp
15 hp
22 hp
1,5 hp
0,5 hp
 
Opposition och auskultation ska göras pÄ samma eller högre nivÄ Àn det egna examensarbetet.
Den skriftliga redovisningen innebÀr att manus fÀrdigt för publicering ska föreligga samt ett individuellt reflektionsdokument över genomfört arbete.
Den studerande skall opponera pÄ minst ett examensarbete.
PÄ kursen ges betygen UnderkÀnd/GodkÀnd.Undervisningsspråk är .
Institution: .
Studierektor:
Examinator:
Ansvarig programnĂ€mnd: Övrigt

Engelsk kursplan


Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvarig: TFK , val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 10/25/2016