Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Course in Drama Communication, 10p
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   LKCA38
Mål
Throughout the course the student should
- acquire a basic knowledge of drama communication
- have the opportunity to develop his/her own personality
- acquire a deeper self-understanding and examine his/her own values and attitudes
- acquire knowledge of communication, body language, group dynamics and territorial thinking.
- acquire knowledge of basic theatrical techniques
Kursinnehåll
- basic practice and theories concerning drama communication
- co-operation and confidence training with focus on group dynamic
- improvisation
- basic stage techniques
- field studies
- field connected project - presented in essay form
Undervisning/Arbetsformer
The course has got an insight oriented working method to be able to acquire deep knowledge in all parts of the course. The studies are experience oriented and creative work as well as a reflective way of working both in working situations lead by teachers and those without teachers.
- practical exercises and follow up discussions
- literature seminars
- work in groups
- field studies
- guiding
- self tuition
Examination
Active participation in the course. Written documentation of the lectures and the work in the group. Documentation from field studies related to the theories in the form of an essay.

Students who have failed an examination are normally allowed to take it on two additional occasions

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course three times are entitled to have a new examiner appointed for the examination

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
At least one year of fulltime undergraduate studies.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av Nämnden för utbildningvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Course in Drama Communication
International Course in Drama Communication
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 70/03-41   Kurskod: LKCA38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 1998-12-01.