Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mångfaldskunskap, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Utbildningsvetenskap-UV2
  Kurskod   924G10
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten:

- ha kunskaper om den roll mångfalden haft historiskt för samhällsutvecklingen i Sveige
- kunna göra en historisk tillbakablick om konstruktioner i samhället som bidragit till utsatta grupper
- förstå och förklara vi och dom-problematik utifrån skilda teorier om etnicitet
- kunna redogöra för förlopp i migrationspolitik under de senaste decennierna
- problematisera nutida händelser i jämförelse med migrationspolitiska strömningar
- analysera olika utbildningspolitiska satsningar som funnits som åtgärder för integration
- diskutera klassperspektiv gällande segregation
- genomföra en självständig vetenskaplig studie om mångfald.
Kursinnehåll
I kursen behandlas mångfaldsfrågor ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Dessa frågor belyses även ur skilda historiska epoker. Fokus ligger dock på nutida företeelserlika teorier om etnicitet presenteras och problimatiseras vilket möjliggör förståelse för skilda utbildningspolitiska rektiv. Skolan beskrivs som en arena för kulturmöten och mångfald.

I kursen presenteras även forskningsmetodiska anvisningar som stöd för studenternas förfärdigande av en rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bygger på föreläsningar, litteraturseminarier och gruppdiskussioner. Studenten erbjuds även handledning under processen att skriva ett självständigt vetenskapligt arbete.
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången kurs Invandrar- och kulturkunskap eller motsvarande
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mångfaldskunskap
Diversity Studies
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   SA