Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Retorik i professionella sammanhang, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences/General Didactics - UV1
  Kurskod   924G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- identifiera, förklara och tillämpa grunderna i den klassiska och moderna retoriken.
- använda retorikens grunder i ett professionellt sammanhang.
- informera och argumentera muntligen och skriftligen enligt givna retoriska, yrkesspecifika och språkliga förutsättningar såväl individuellt som i grupp
- kritiskt granska egna och andras retoriska medel.
Kursinnehåll
Kursen innehåller retorikens teori och retorisk analys utifrån begreppen ethos, pathos, logos, men behandlar också praktiska retoriska verktyg och perspektiv, som disposition, kroppsspråk, och röst. Vidare diskuteras t.ex. sändar-/mottagarperspektiv och härskartekniker, med exempel från yrkeslivet. Kursen innehåller dessutom presentationsteknik, och argumentationsanalys.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och självstudier.

OBLIGATORISKA MOMENT
OBL1- Deltagande vid muntliga presentationer.

Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga moment

PROVKODER
MRE 1 Muntlig redovisning, 3hp
SRE 1 Skriftlig redovisning, 4,5hp
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Retorik i professionella sammanhang
Rhetoric in the Professional Context
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences/General Didactics - UV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV1   SA  
Fastställd 2010-05-06 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.