Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Den praktiska kunskapen i kulturlandskapet, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   924G01
Mål
Efter kursen ska den studerande:
- utvecklat förståelse för och kunskap om kulturlandskapets historia och kulturens samspel med naturen.
- egenhändigt tillverkat några handredskap som också ska kunna användas i kursen.
- känna till och praktiskt kunna använda några handredskap och tekniker i kulturlandskapet.
- känna till grunder för att kunna tillvarata och bevara råvaror från naturens skafferi.
- skriftligt presenterat en lokal plan för att vårda ett utvalt område i kulturlandskapet. Genom detta visa på en förståelse för kulturlandskapets ekologiska värden samt hur man kan planera för en hållbar utveckling.
Kursinnehåll
Landskapet speglar kulturens samspel med naturen. Ekologiska värden, hållbar utveckling och god hushållning med naturresurser blir allt viktigare. De ängar och hagar vi ser är resultatet av månghundraårig odlarmöda. Förståelse för hur människan har format kulturlandskapet är viktig och den praktiska kunskapen om hur vi vårdar det öppna landskapet håller på att försvinna.
Kursen ger kunskaper om kulturlandskapets framväxt och hur vi bevarar och vårdar vårt kulturarv. Den praktiska kunskapen står i centrum.
Vi tillverkar egna redskap för att använda i kursen. Vi provar praktiskt olika tekniker t.ex. lieslåtter, gärdsgårdsbygge, hamling av träd mm. Vi lär oss om och provar också på att ta tillvara och bevara några råvaror från naturens skafferi.

Med utgångspunkt från ängen och det öppna landskapet följer vi årets växlingar och sysslor.
Kursträffarna sker på olika platser i Östergötland och norra Småland vilka fungerar som vår kunskaps och inspirationskälla.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, workshops, eget praktiskt arbete, samt exkursioner till olika kulturlandskap.
Examination
Examination sker via praktisk redovisning av egenhändigt tillverkade föremål och erövrade tekniker.
Skriftligt presentera en lokal plan för vård av ett kulturområde som formuleras som en enskild skriftlig fördjupningsuppgift med reflektioner knuten till en vald plats i kulturlandskapet där den studerande tillämpar sina kunskaper från kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Den praktiska kunskapen i kulturlandskapet
Practical Knowledge in Cultural Environments
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 924G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2006-12-11 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.