Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Idrott, Barns motoriska och sociala utveckling samt hälsa, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   923G09
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
• redogöra för, resonera kring samt analysera barns motoriska och sociala utveckling samt hälsa
• visa på hur barns motoriska och sociala utveckling samt hälsa kan stimuleras och utvecklas hos barn
• praktiskt förevisa grundläggande färdigheter o övningar inom motorik/ gymnastik, friidrott, simning, orientering och dans
• planera, genomföra och utvärdera tematiska arbeten inom de olika delar av idrottsämnet som kursen behandlar
• reflektera över eget och andras ledarskap samt visa på gott ledarskap i de övningar som praktiseras
• kritiskt förhålla sig till och kunna tillämpa aktuella styr- och måldokument inom området
• genomföra ett mindre projektarbete, där studenten självständigt undersöker, använder, jämför och granskar aktuell forskning och litteratur inom området, samt motiverar metodval
• uppvisa förmåga att använda ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt i sitt skrivande av kursuppgifter och examinationer

Kursinnehåll
Kursen vänder sig främst till blivande grundlärare som läser på lärarprogrammet med inriktning mot år (F-6) och fritidshem. Kursen kan också läsas som fristående kurs. I kursen kommer tre begrepp att vara centrala: barns motoriska utveckling, barns sociala utveckling och barns hälsa. För att utveckla kunskap och handlingsberedskap kring begreppen tillämpas de verktyg/moment som idrottsämnet traditionellt förfogar över, såsom lekar, friluftsliv, dans, gymnastik, friidrott, orientering, simning bollspel etc.
Andra områden som behandlas är barn med särskilda behov, ledarskap, reflektionens betydelse, träningslära, kost, idrotten i samhället samt bedömning och utvärdering.
Studenten kommer inom kursen ram också att genomföra ett mindre projektarbete.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, internat, studiebesök, fältstudier och självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga, muntliga och visuella redovisningar enskilt och i grupp. Individuellt projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt.

PROVKODER:
PRE1 1,5hp, U/G, Praktiska redovisningar i grupp och indiv. skriftlig utvärdering 1
PRE2, 1,5hp, U/G, Praktiska redovisningar i grupp och indiv. skriftlig utvärdering 2
PRE5, 1,5hp, U/G, Praktiska redovisningar individuellt 3 (motorik)
PRE4, 1,5hp, U/G, Praktiska redovisningar i grupp och indiv. skriftlig utvärdering 4

PO20, 4hp, U/G/VG, Portfolio del 1 : Hälsa, muntlig och skriftlig redovisning
PO21, 5hp, U/G/VG, Portfolio del 2 : Motorik, skriftlig redovisning
PO22, 4hp, U/G/VG, Portfolio del 3 : Ledarskap, skriftlig redovisning
PO23, 3.5hp, U/G/VG, Portfolio del 4 : Barns motoriska och sociala utveckling och hälsa, skriftlig redovisning


SRE1, 3hp, U/G/VG, Skriftlig och muntlig redovisning (Hälsa)

RAP2, 3hp, U/G, Skriftlig rapport och opposition
TSLF, 1,5hp, U/G, Tillämpade sociala lärarförmågor (VFU)
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

minst två genomgångna terminer i lärarutbildningen eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Idrott, Barns motoriska och sociala utveckling samt hälsa
Sports - Children's Motor and Social Development and Health
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 923G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV3   ÖV