Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Motorik, lek och lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   923G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
− redogöra för barns och ungdomars sensomotoriska utveckling
- praktiskt förevisa grundläggande färdigheter och övningar inom motorik.
− anpassa och leda motoriska övningar och lekar utifrån barns och ungdomars olika förutsättningar, behov, mognad samt motoriska utveckling
- redogöra för och bryta ner de mål och riktlinjer, som berör motorik och lek i aktuella styrdokument för grundskolan, samt ge exempel på hur dessa kan utvärderas
Kursinnehåll
Kursen behandlar barns motoriska och perceptuella utveckling samt hur man kan stimulera till denna utveckling. Med gymnastik och lek som medel, kommer den studerande att prova olika tillämpningar utifrån det didaktiska perspektivet. I kursen ingår såväl praktiska tillämpningar som teoretiska fördjupningar.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer i kursen är seminarier, föreläsningar, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom praktiska och skriftliga redovisningar av grupparbeten, praktisk examination av egen färdighet samt portfolio.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Motorik, lek och lärande
Motor Development and Learning by Playing
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 923G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       UV3   ÖV  
Fastställd 2007-11-06 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.