Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Estetiska arbetsformer med specialpedagogisk inriktning, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   920G14
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera, genomföra och utvärdera tematiska arbeten med estetiska arbetsformer som utgångspunkt där ett specialpedagogiskt förhållningssätt beaktas
- analysera egna och andras ledarskap samt grupprocesser i delar av pedagogisk verksamhet
- genomföra utvecklingssamtal relaterat till
aktuella styr- och måldokument samt analysera detta i en
observationsstudie
- genomföra ett projektarbete där man självständigt söker, använder, jämför och kritiskt granskar aktuell forskning och litteratur inom området samt motiverar sina metodval
Kursinnehåll
Kursen innehåller studier inom estetiska kunskapsområden med ett övergripande specialpedagogiskt förhållningssätt. I kursen ingår teorier om barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik och estetiska lärprocesser samt studier i och praktiska tillämpningar av olika arbetsformer och lärmiljöer inom det estetiska arbetsfältet. Betoningen ligger på att skapa förutsättningar för lärande med estetiska arbetsformer som utgångspunkt. Kursen innehåller även en observationsstudie om utvecklingssamtal samt ett projektarbete om individen i skolan.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs utifrån problembaserat lärande (PBL) med ett estetiskt och specialpedagogiskt förhållningssätt. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder, opponering, studiebesök, observationer, fältstudier samt kursuppgifter både enskilt och i grupp. Dessutom tillkommer inläsning och bearbetning av litteratur individuellt och i grupp.
Examination
Examination sker dels genom ett enskilt projektarbete som redovisas skriftligt och muntligt samt genom en skriftlig tentamen med portfolio som underlag.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Estetiska arbetsformer med specialpedagogisk inriktning
Aesthetical Working Methods in a Special Education Perspective
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 920G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3