Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Bildspråk och lärande - mediearbete i skolan , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   920G11
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- redogöra för och exemplifiera hur mediearbete med utgångspunkt i bildspråk och det vidgade textbegreppet kan ta sig uttryck i skolan
- reflektera över didaktiska frågor och tillämpningar inom området bildspråk, visuell kommunikation, medier och lärande.
- tillämpa och kombinera lärandeprocesser genom bild och film.
Kursinnehåll
Under kursen kommer den studerande att arbeta utifrån didaktiska frågeställningar om bild och lärande.
Centrala teman i kursen är barns och ungdomars visuella praktiker och det vidgade textbegreppets möjligheter i främst grundskolan. Kursen är laborativ till sitt upplägg med syfte att utveckla färdigheter. Reflektion kring och tillämpningar av teorier inom området utvecklar förmågor att kombinera teori och praktik.
Undervisning/Arbetsformer
Den studerande möter under kursen seminarier, laborationer i bild och film, individuella uppgifter, gruppuppgifter och litteraturstudier. Under självstudietid dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande vid redovisningar av obligatoriska individuella uppgifter, grupparbeten samt skriftlig examination.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bildspråk och lärande - mediearbete i skolan
Visual Literacy and Teaching - Working with Media in School
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 920G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2009-04-01 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.