Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Textilslöjd – ämnesdidaktisk fördjupning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3
  Kurskod   919G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- identifiera, analysera och reflektera över lärprocesser i slöjd utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap,
- självständigt planera organisering av skolslöjdens ämnesinnehåll och arbetsformer,
- argumentera för val av ämnesinnehåll och arbetsformer i relation till styrdokument och elevers förutsättningar,
- självständigt formulera en ämnesdidaktisk frågeställning och genomföra ett utvecklingsarbete inom givna tidsramar.

Kursinnehåll
Kursen utgör en delkurs inom fördjupning 61 till 90hp i Textilslöjd. Kursen har en övergripande inriktning mot teorier för lärande och undervisning ur ett slöjddidaktiskt perspektiv. Studierna innehåller självständigt praktiskt arbete i formgivning, slöjdens material och hantverkstekniker i syfte att analysera och diskutera lärprocesser i slöjd. I kursen ingår att långsiktigt planera för undervisning utifrån olika ramfaktorer och elevers olika förutsättningar. Vidare ingår att den studerande, i samråd med handledare, väljer ett område inom slöjddidaktik till en fördjupningsstudie.
Undervisning/Arbetsformer
Handledning, individuellt och i grupp, föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete
Examination
Kursen examineras dels genom muntlig och visuell redovisning och dels genom skriftliga inlämningsuppgifter. Examination sker även genom kommentarer och diskussioner av andras texter samt aktivt deltagande i seminarier, varav viss del nätbaserat.

PROVKODER:
PRE1 Redovisning av praktiskt arbete och reflektioner om lärprocesser 2hp U-VG
SRE1 Skriftlig redovisning av planering och organisation 2hp U-VG
PRO1 Redovisning av projekt didaktisk fördjupningsstudie 3, 5hp U-VGStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna kurser i textilslöjd motsvarande 60hp, varav 45hp godkända, eller motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Textilslöjd – ämnesdidaktisk fördjupning
Textile Craft Didactic Studies
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2013-00135   Kurskod: 919G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2014-10-02 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.