Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Musikteater och teatermusik, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   918G17
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- planera och genomföra en föreställning där musik och teater samverkar
- skapa ett manus där musiken utgör, bidrar till eller förstärker handlingen
- genomföra ett skriftligt arbete där kursens innehåll beaktas samt relateras till aktuell forskning och litteratur inom området
Kursinnehåll
I kursen behandlas i ett brett perspektiv (teoretiskt och praktiskt) hur man planerar, skapar och genomför en produktion där musik och teater samverkar med fokus på barn och ungdomar. I kursen behandlas även manusarbete, scenisk gestaltning, musikskapande samt improvisationer med kropp, röst och musik som uttrycksmedel. Självstudier, enskilt och i grupp, samt 1-2 föreställningar ingår i kursen. Vidare innehåller kursen studiebesök, praktiska övningar samt ett skriftligt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs med ett estetiskt förhållningssätt. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, verkstäder, studiebesök samt kursuppgifter både enskilt och i grupp. Inläsning och bearbetning av litteratur samt självstudier, enskilt och i grupp, ingår även i kursen.
Examination
Examination sker dels genom skriftlig tentamen samt genom praktisk redovisning.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Musikteater och teatermusik
Musical Theatre and Theatre Music
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 918G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-05-06 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.