Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap, upplevelseproduktion och utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturvägledning, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences/General Didactics - UV1
  Kurskod   917G35
Mål
Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:
- Möta och leda en grupp för lärande och utveckling
- Prissätta och marknadsföra upplevelseprodukter som bygger på platsens kvaliteter och berättelse
- Kvalitetssäkra leveransen av en upplevelseprodukt
Kursinnehåll
Ledarskap
Ledarskap utvecklas från det egna, personliga ledarskapet till organisationsnivå. Ett gott ledarskap börjar i ledandet av mig själv, det egna ledarskapet. Ett tryggt ledarskap som grundar sig i ledarens värdegrund ger trovärdiga ledare som inte går in i en roll som helt skiljer sig från individens värderingar. En trygg ledare ges genom god retorik ytterligare ett verktyg för att leda en grupp på ett professionellt sätt. Andra aspekter i ledarskapet som bearbetas är bl. a. de osynliga delarna t. ex säkerhet, planering och framförhållning.

Upplevelse
En bra upplevelse för gästen/deltagaren är en där allt flyter och man aldrig märker av vad som händer i kulisserna. I den här delkursen fokuserar vi på det som gästen inte ska se, bara ana. En upplevelse utgår från en plats och dess kvaliteter men platsen behöver tolkas och avkodas för att vi ska kunna skapa upplevelsen. När berättelsen/grunden är lagd är det dags att bygga strukturen i form av god logistik – rätt sak på rätt plats vid rätt tid, från planering till leverans. Upplevelseprodukten ska vara hållbar i såväl natur-, kultur- som personalperspektiv. Den ska också ge förutsättning för lärande och personlig utveckling. Måltiden ingår som en del i helheten.

Ekonomi
Ekonomi handlar om mer än budget och prissättning som naturligtvis också ingår i delkursen. Varumärkesbyggande och marknadsföring tillsammans med kvalitetssäkring är lika viktiga moment.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök och eget, praktiskt arbete. Utbildningen är förlagd till olika miljöer i Götaland där praktiskt ledarskap övas. Uppgifterna genomförs som grupparbeten och enskilda arbeten.
Då kursen ges utanför campus ingår kursträffar med internat, vilka betalas av deltagarna.
Examination
En fortlöpande examinering består av en reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, vilken kan ta sig uttryck i gruppresentation. Redovisad slutuppgift i form av ett individuellt arbete krävs för godkänd kurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap, upplevelseproduktion och utomhuspedagogik med inriktning mot natur- och kulturvägledning
Leadership, Experience Production and Outdoor Education, Natural and Cultural Guidance
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences/General Didactics - UV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV1   NA  
Fastställd 2011-04-14 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.