Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences-UV2
  Kurskod   917G28
Mål
Efter kursen ska den studerande kunna:
- redogöra för hur teoribildning och bildningstraditioner kopplade till utemiljön sätts i samband med natur- och samhällsvetenskapliga ämnesområden och lärande
- använda sig av natur- och kulturmiljöer året runt, som en arena och ett redskap för lärande
- beskriva sambanden mellan fysisk aktivitet utomhus och hälsa, både i ett lärandeperspektiv och i ett livsperspektiv
- tolka, beskriva och förklara spår av naturens krafter och mänsklig aktivitet i olika landskapstyper
- beskriva sambanden mellan den utomhuspedagogiska undervisningen och skolans styrdokument.
Kursinnehåll
Kursen behandlar utomhuspedagogikens didaktiska frågor, kopplade till undervisning utanför klassrummet. Studenten övar att tolka, bearbeta och kommunicera den information landskapet ger under olika årstider.
Utevistelsens betydelse för lärande, hälsa och stresshantering belyses i teori och praktik.
Med hjälp av ämnesintegrerade och tematiska arbetssätt skapas förståelse för natur- och kulturmiljöer i närområdet. Genom praktiska och teoretiska övningar visas sambandet mellan den utomhuspedagogiska praktikenoch skolans styrdokument.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna omfattar praktiskt arbete i olika natur- och kulturmiljöer, under alla årstider. Föreläsningar, seminarier, självstudier och eget praktiskt arbete ingår också. Då kursen ges på distans sker undervisningen huvudsakligen vid kursträffar med internat.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Examination
Examination sker fortlöpande genom en skriftlig, individuell reflektionsuppgift knuten till aktiviteten vid varje kurstillfälle, samt kurslitteraturen. Slutuppgiften består av ett pedagogiskt utvecklingsarbete samt en projektplan, vilka båda redovisas muntligt och skriftligt.

Den som godkänds i prov får inte delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utomhuspedagogik året runt, med inriktning mot hälsa, lärande och miljö
Outdoor Education Throughout the Year, with a Specialisation in Health, Learning and the Environment
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G28      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV2   NA