Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledarskap - jag och gruppen, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3
  Kurskod   917G25
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för och analysera den egna synen på ledarskap kopplad till teori
- analysera en grupprocess utifrån teori och praktik
- planera och leda en grupp samt utvärdera och reflektera över ledarskap, gruppens agerande och process
Kursinnehåll
I kursen studeras grundläggande teori och praktik i ledarskap och gruppers utvecklingsprocesser. Undervisningen behandlar exempelvis gruppbildande övningar, grupproller och ledarstilar. Kursen har sin utgångspunkt i den studerande som ledare och dennes relation till grupper och individer i olika situationer och faser. Kursen har ett kommunikativt innehåll, med fokus på mellanmänskliga relationer utifrån ledarperspektiv. Den studerande får uppleva grupprocesser samt aktivt träna sitt ledarskap i olika situationer och utmanas i att koppla detta till relevant teori.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har ett upplevelsebaserat arbetssätt baserat på utomhuspedagogiska och gestaltande metoder. Detta innebär bland annat att delar av kursen förläggs i olika miljöer utomhus. Kostnad för egen mat vid längre pass tillkommer. Arbetsformerna utgörs av lektioner, grupparbeten, seminarier, praktiskt arbete, gestaltande och självstudier. Både lärarledd undervisning och arbete i grupp dokumenteras.
Examination
Kursen examineras genom en kursportfolio där samtliga examinationsuppgifter ingår. (Se mer information i studieanvisningen).


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledarskap - jag och gruppen
Leadership ┬- Developing Leadership Skills through Outdoor Education and Drama Communication; Me and the Group
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 917G25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences, Practical-Aesthetic Subjects - UV3          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     UV3   ÖV  
Fastställd 2009-12-01 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.