Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Undervisning och lärande, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Educational Sciences-UV2
  Kurskod   912A04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerade kunna

-redogöra för teoretiska modeller och begrepp inom området lärteorier
-bedöma lärteoriers användbarhet för elevers lärande
-beskriva lärteoriers påverkan på klassrumsprocesser
analysera och kritiskt granska andras och egen undervisningspraktik samt elevers lärprocesser med hjälp av vetenskapliga perspektiv, begrepp och redskap
Kursinnehåll
Teoriers funktion samt tidiga teorier om lärande, 7,5hp

I delkursen problematiseras förhållandet teori och praktik och hur deltagarnas egna pedagogiska förförståelse kan relateras till detta. Behavioristisk samt socialkognitiv teori studeras och användbarheten av teorierna diskuteras.

Kognitiv och socio-kulturell teoribildning samt förhållandet teori och praktik, 7,5hp
I delkursen studeras Piagets och Vygotskijs teoribildningar samt teori om situerat lärande. Teoriernas användbarhet kontrasteras. Avslutningsvis problematiseras hur deltagarnas syn på förhållandet teori/praktik påverkats/förändrats under kursens gång.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs med hjälp av olika distansöverbryggande tekniker. Kursintroduktion och vissa föreläsningar/seminarier ges i form av fysiska möten. Undervisningen sker dels med hjälp av en studiehandledning, dels med hjälp av olika typer av kommunikation. Under kursen ska den studerande genomföra ett antal uppgifter i anslutning till litteraturstudierna, vilka redovisas skriftligt. Nätverksdiskussioner mellan de studerande genomförs i anslutning till dessa uppgifter.
Examination
De två delkurserna examineras skriftligt via obligatoriska inlämningsuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarexamen minst 180 hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Undervisning och lärande
Teaching and Learning
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2010-11-26 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.