Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utbildningsledarskap, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Educational Sciences-UV2
  Kurskod   912A03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva, analysera och kritiskt granska olika teorier om ledarskap
- identifiera och kritiskt granska aktuella trender inom forskning om utbildningsledarskap
- beskriva och analysera ledningsuppdrag inom utbildningsverksamhet
Kursinnehåll
Teorier om ledarskap, 7.5 hp
(Leadership Theories)
I delkursen fördjupas kunskaper om ledarskapteorier och olika perspektiv på ledarskap. I delkursen används dessa teorier för att förstå och analysera ledarskapets förutsättningar, sammanhang och utövande.

Perspektiv på skolledarskap, 7.5 hp
(Perspectives on School Leadership)
I delkursen fördjupas förmågan att urskilja samt identifiera centrala aspekter av utbildningsledarskap med hjälp av svensk och internationell utbildningsledarforskning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs med hjälp av olika distansöverbryggande tekniker. Kursintroduktion och vissa föreläsningar/seminarier ges i form av fysiska möten. Under kursen ska den studerande genomföra ett antal uppgifter enligt studiehandledning. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten samt grupparbeten. Förutom schemalagd tid förväntas den studerande arbeta med självstudier.
Examination
Kursen examineras skriftligt och/eller muntligt. Förutom obligatoriska webbaserade inlämningsuppgifter förekommer en hemtentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Lärarexamen eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utbildningsledarskap
Educational Leadership
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 912A03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Educational Sciences-UV2          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     UV2   SA  
Fastställd 2009-09-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.