Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vetenskapliga förhållningssätt i samhälls- och beteendevetenskaperna, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Education - PE1
  Kurskod   911G23
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
* orientera sig om några centrala vetenskapsteoretiska frågeställningar, samt om forskningsmetoder inom pedagogik och allmänt inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området
* tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt
Kursinnehåll
Kursen är en grundläggande introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetoder inom samhälls- och beteendevetenskap. Följande centrala frågor kommer att behandlas teoretiskt och praktiskt i kursen: Vad är vetenskap, och hur skiljer sig vetenskaplig kunskap från vardaglig kunskap? Vad är en vetenskaplig fråga? Hur gör man när man forskar?
Undervisning/Arbetsformer
Den huvudsakliga arbetsformen är seminarier, som bygger på argumentation, reflektion och diskussion. Genom inläsning av litteratur och reflektion belyses vetenskapliga perspektiv och metodval. Föreläsningar förekommer också.
Examination
Den studerande genomför en examinationsuppgift, som består i att skriva en vetenskaplig text. De studerande ska kritiskt granska annans text och diskutera varandras arbeten.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vetenskapliga förhållningssätt i samhälls- och beteendevetenskaperna
Scientific Approaches within Social and Behavioural Sciences
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Education - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd 2006-12-11 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.