Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Education - PE1
  Kurskod   911G13
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha ökat sina kunskaper och förståelse av:

• förutsättningar för lärande i vuxenlivet
• kunskap och lärande i relation till vuxna
* i muntlig och eller i skriftlig form beskriva och problematisera vuxnas lärande
Kursinnehåll
Kursen består av tre delar.
Livslångt lärande och vuxenutbildning i förändring - i denna del behandlas vuxnas lärande och livslångt lärande som policyområden samt vuxenutbildningens förändring över tid. Vidare problematiseras olika sammanhang för vuxnas lärande

Lärande i vuxenlivet - i denna del behandlas den vuxne studerande och dennes förutsättningar för livslångt lärande och deltagande i vuxenstudier. Inom kursen problematiseras betydelsen av den vuxnes vardagsliv, tidigare erfarenheter av studier, etnicitet, genus och funktionshinder för studier.

Perspektiv på kunskap, lärande och bildning – i denna del problematiseras olika perspektiv på kunskap, lärande och bildning kopplat till olika sammanhang för vuxnas lärande.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar varvas med seminarier och reflektions- samt handledningspass. Kursens innehåll bearbetas med varierade individuella och kollektiva arbetsformer. Ett centralt inslag är fältstudier som kopplas till det teoretiska innehållet.
Examination
Kursen examineras löpande individuellt och i grupp genom muntliga och skriftliga arbeten som seminariebehandlas.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Vuxenpedagogik, grundkurs
Adult Education, basic course
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Education - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-05-15 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.