Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Friluftspedagogik för vuxna, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogik
Ämnesområde Education - PE1
  Kurskod   911G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

* tolka begreppet friluftsliv såväl ur ett historiskt som ur ett samtida perspektiv
* tolka friluftslivets innebörd för lärande och pedagogisk verksamhet
* designa friluftsverksamhet för iscensättande av lärande, med fokus på verksamhet för vuxna och ungdomar.
* reflektera kring sin egen hållning till friluftsliv
Kursinnehåll
Kursinnehållet behandlar pedagogens relation till friluftssammanhanget. I kursen fokuseras friluftslivet som liv, lärande, pedagogisk metod och upplevelse. Genom kursen skall den studerande utveckla medvetenhet och kunskap om friluftsliv, där naturupplevelser och kulturförståelse utgör grund, och fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter kring friluftslivets pedagogik och didaktik.
* Friluftslivets pedagogik och didaktik.
* Utomhuspedagogikens bildningshistoriska och pedagogiska rötter.
* Aktuell forskning inom områdena friluftsliv och utomhuspedagogik.
* Friluftsliv som natur- och kulturtradition.
* Friluftsliv i ideell och kommersiell verksamhet, folkbildning och fritidsverksamhet.
* Kunskapssyn, kunskapsförmedling, handlingsburen kunskap och systematiserad reflektion.
* Grupprocesser och ledarskap.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella studier och grupparbeten. Vissa delar av undervisningen förläggs i friluftsmiljö.
Examination
Examination sker genom två skriftliga examinationer:
SRE1: 7,5 hp
SRE2: 7,5 hpStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Bengtsson, B. (2004): Allemansrätten – vad säger lagen?. Solna: Naturvårdsverket. (68 s) ISBN 91-620-8161-6 www.naturvardsverket.se

Dahlgren, L-O., & Szczepanski, A. (1997): Utomhuspedagogik - Boklig bildning och sinnlig erfarenhet. Linköping: Skapande Vetande nr 31 (60 s), Linköpings Universitet. ISBN 91-7871-979-8 http://www.ibl.liu.se/pedius/skapande-vetande?l=sv

Forsmark, J. (2008). Handledarboken för samarbetsövningar. Linguistica. Julita.

Gustavsson, B. (2004): Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur (223 s). ISBN 97-89144035147

Lundegård, I., Wickman, P-O., Wohlin, A. (2004): Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur (209 sid.). ISBN 91-44-02492-4

Sandell, K., Sörlin, S. (2000): Friluftshistoria från ”härdande friluftslif” till ekoturism och miljöpedagogik. Malmö: Carlssons bokförlag (284 s). ISBN 91-7203-881-0.

Sandell, K. , & Öhman, J. (2010). Educational potentials of encounters with nature: Reflections from a swedish outdoor perspective. Environmental Education Research, 16(1), 113-132.

Sandell, K., Arnegård, J., Backman, E., (2011) Friluftssport och äventyrsidrott. Lund: Studentlitteratur

Litteraturlistan kommer att kompletteras med artiklar och egen vald litteratur.

Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Friluftspedagogik för vuxna
Outdoor Education for Adults
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Education - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd 2007-04-17 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.