Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Pedagogiskt arbete
Ämnesområde Education - PE1
  Kurskod   911G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

*Förvärvat kunskap om samt utvecklat förståelse för konflikter och konflikthantering, och specifikt kunna:
- definiera och exemplifiera konfliktfenomenet
- urskilja kännetecken för destruktiv och konstruktiv konflikthantering
- identifiera och definiera olika strategier eller stilar för konflikthantering

* Förvärvat förmågor gällande konflikter och konflikthantering, och specifikt kunna:
- igenkänna olika hanteringsstrategier samt bedöma deras effektivitet med utgångspunkt i verkliga konfliktsituationer
- designa egna samt granska andras konflikthanteringsförslag, både i rollen som part och som tredje part i konflikten
- med hjälp av relevant begreppsapparat muntligt och skriftligt kommunicera information och idéer gällande konflikter och konflikthantering
Kursinnehåll
Teoretiska och praktiska förklaringsmodeller gällande konflikters förebyggande, uppkomst, utveckling och hantering. I fråga om konflikthantering ligger tonvikten på det metodiska förhållningssättet, med fokus på konflikthanteringsstrategier, ickevåldskommunikation samt medling.
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar; Gruppövningar: till studentens arbetsinsats hör förberedelser av övningens utgångspunkter i form av verkliga konfliktsituationer; Litteraturseminarium: till studentens arbetsinsats hör inläsning och reflektion kring angiven litteratur.
Examination
Kursen slutexamineras genom en individuell skriftlig hemtentamen. Kursen examineras också löpande genom ett aktivt deltagande i gruppövningar.

EXAM 7,5hp

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 30hp godkända i ett beteendevetenskapligt ämne, alternativt minst två genomgångna terminer i lärarutbildning eller en annan beteendevetenskapligt inriktad utbildning.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Grupprocesser med inriktning mot konflikthantering
Group Processes Focusing Conflicts
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 242/07-41   Kurskod: 911G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Education - PE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     PE1   SA  
Fastställd 2006-11-28 på delegation av styrelsen för utbildningsvetenskap.