Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Barnmorskeutbildning, 60p
 
Kurskategori Programkurs
Huvudområde Omvårdnad
Ämnesområde
  Kurskod   OPBAM
Mål
Syftet för barnmorskeutbildningen vid Hälsouniversitetet är att studenten skall nå professionell kompetens som barnmorska. Detta innebär att förvärva kunskap om yrkets teorigrund och uppsättning av metoder för att sedan kunna skapa sig en egen profil samt ett professionellt förhållningssätt till uppgiften. Det innebär också att handla enligt yrkets etiska kod och regler och utifrån verksamhetens mål, att tillägna sig ett kritiskt tänkande och vara öppen för förändringar samt medverka i utveckling och utvärdering av kompetensområdet.
Kursinnehåll
Omvårdnad med inriktning mot barnmorskans profession är huvudämnet i utbildningen. Human biomedicin och beteendevetenskap, relevant för barnmorskans profession,
ingår i utbildningen.
Barnmorskeutbildningen omfattar 60 poäng med följande fördelning:
5 poäng omvårdnad
15 poäng human biomedicin 10 poäng beteendevetenskap
Utbildningen indelas i tre kurser där varje kurs är indelad i delkurser. Delkursema läses och examineras integrerat.
Delkurserna i omvårdnad med inriktning mot barnmorskans profession ligger på B- och C-nivå med möjlighet till elektiv kurs, beroende av behörighet, om sammanlagt 10 poäng inom D-nivå.
De/kurserna i human biomedicin och beteendevetenskap ligger på B-nivå.
Den student som sedan tidigare har kandidatexamen inom omvårdnad erbjudes, parallellt med utbildningen,
en kurs; Litteraturfördjupning - individuellt valt område med inriktning mot barnmorskans profession 5 poäng, på D-nivå.
Efter/i anslutning till/barnmorskeexamen finns möjlighet art komplettera!
fördjupa det inom utbildningens ram avslutade självständiga arbetet, inom omvårdnad med inriktning mot barnmorskans profession, om 5 poäng med ytterligare 5 poäng på C-nivå alt. D-nivå beroende av behörighet.
Barnmorskans profession 1
Omvårdnad 10 poäng B-nivå
Human biomedicin 5 poäng B-nivå
Beteendevetenskap 5 poäng B-nivå

Barnmorskans profession 2
Omvårdnad 10 poäng C-nivå
Human viomedicin 10 poäng B-nivå

Barnmorskans profession 3
Alt. 1

Omvårdnad 15 poäng C-nivå
Beteendevetenskap 5 poäng B-nivå

Barnmorskans profession 3
Alt. 2

Omvårdnad 5 poäng C-nivå
Omvårdnad 10 poäng D-nivå
Beteendevetenskap 5 poäng B-nivå

Kliniska studier ingår i samtliga kurser och utgör hälften av innehållet /enligt EES direktiv (80/154-155/EEG ändrade genom direktiv 80/1273/EEG, 89/594/EEG och 90/658/EEG). Syftet med de kliniska studierna är att integrera teori, metod och tillämpning samt att utföra omvårdnad som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Examination av såväl teoretiska som kliniska studier sker individuellt och i grupp och sker även i form av projekt/utvecklingsarbete, rapporter och seminarier.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjuksköterskeexamen, 120 p-utbildning enl 1993 års studiegång. Dessutom krävs 12 mån heltidstjänstgöring (motsv) som sjuksköterska . Sjuksköterskeutbildning enligt förordning före 1993; alt 1, för den som tagit examen VT88 eller därefter krävs kurs i vetenskaplig metod 5 p, B-nivå, alt 2, för den som tagit examen före VT88 krävs kurser i omvårdnad och vetenskaplig metod om 5 p vardera på B-nivå. Dessutom krävs 12 mån heltidstjänstgöring (motsv) som sjuksköterska . Om så är möjligt kan behörighetsgivande kurser enligt ovan studeras parallellt med utbildningen. Kravet är dock att dessa kurser ska vara avslutade och godkända inför tillträde till termin 2. Om Du planerar att läsa in de behörighetsgivande kurserna parallellt under termin 1, MÅSTE Du kontakta studierektor Britt Hagert, tfn 013-22 77 42 före anmälan.
Observera att programmet kan komma att ställas in p g a få sökande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudenter får dessutom poäng enligt ECTS-skalan.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas efter begäran av den studerande av studierektor för kurser eller, efter vidaredelegering,  av prefekt/programstudierektor. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på kursgivares expedition).
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Barnmorskeutbildning
Barnmorskeutbildning
 
Kursgivare är: SSK-L - Sjuksköterskeutbildning, Linköping
           
Dnr:   Kurskod: OPBAM      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C         Vård