Visa svensk kursplan
 
COURSE TITLE
Barnmorskeutbildning, 90 points
 
COURSE CATEGORY   Programkurs
MAIN FIELD OF STUDY  
SUBJECT AREA  
  COURSE CODE   OPBAM
AIM OF THE COURSE
CONTENTS
TEACHING
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
EXAMINATION
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
ADMISSION REQUIREMENTS
Sjuksköterskeexamen, 120 p-utbildning enl 1993 års studiegång. Sjuksköterskeutbildning enligt förordning före 1993; alt 1, för den som tagit examen VT88 eller därefter krävs kurs i vetenskaplig metod 5 p, B-nivå, alt 2, för den som tagit examen före VT88 krävs kurser i omvårdnad och vetenskaplig metod om 5 p vardera på B-nivå. Dessutom krävs 12 mån heltidstjänstgöring (motsv) som sjuksköterska .
GRADING
CERTIFICATE
COURSE LITERATURE
The course literature is decided upon by the department in question.
OTHER INFORMATION
 
Barnmorskeutbildning
Barnmorskeutbildning
 
Department responsible
for the course or equivalent:
SSK-L - Sjuksköterskeutbildning, Linköping
           
Registrar No:   Course Code: OPBAM      
    Exam codes: see Local Computer System      
Subject/Subject Area :          
           
Level   Education level     Subject Area Code   Field of Education  
C