Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Medical Genetics, 5p
 
Kurskategori Programkurs/Fristående kurs
Huvudområde Medicinsk biologi
Ämnesområde
  Kurskod   OMBGEN
Mål
The aim of the course is to provide the students with advanced theoretical and methodological knowledge in medical genetics.
Kursinnehåll
* Inheritance of, and molecular mechanisms involved in, monogenic and polygenic traits and diseases. The interplay between genteic and environmental factors.
* Genetic variation in populations, calculation of ellele frequencies, understanding concepts within evolution and population genetics.
* Molecular epidemiology; calculations of associations and risks from genetic data.
* Gene-ethical issues.
* Theory and practice of laboratory and computer-based methods in modern molecular genetics.

Genomic evolution: Evolutionary aspects om mitochondria-DNA, transposons and gene conversion, evolution in coding and non-coding DNA and evolution in human sex chromosomes.

Population genetics: Genetic variation in populations (e.g. screening for polymorphism in different loci in a population) and between different populations. Medical aspects on migration of polymorphic loci in a population, including loci of importance for human health (e.g. genes predisposing for diseaese or ability to metabolize drugs). Phylogeny on genetic and individual level and how to use bioinformatic for studying phylogeny.

Genetic toxicology: How different compounds are metabolized and how they interact with DNA.

Medical and Clinical Genetics: Molecular mechanisms leading to tumour development end other genetic diseases.
Undervisning/Arbetsformer
The course consist of lectures, tutorial groups, seminars and laboratory works.

The educational method used is problem-based learning (PBL). PBL emphasises the student´s development of free, self-supporting, lifelong learning ability as an instrument for critical inquiry. The students own queries and formulated problems form the basis of PBL. Important is also the student´s ability to take responsibility for his/her own learning, and to seek and evaluate information and knowledge and to train co-operation and flexible attitude to different views and ideas.
Examination
Active participation in tutorial groups, laboratory work and seminars. Writing and oral presentation of assignments.

Students, which have not passed on the regular examination occasion, are normally offered four additional opportunities according to this syllabus, one of which is close in time to the first examination occasion. Students who have failed three times on the course or part of the course are entitled to request another examiner at the new examination occasion.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Bachelor of Science in Biomedicine or other related subjects such as Medicine or Biology. At least three years of full-time undergraduate studies in a relevant main subject. For students in the Medical Biology Programme, 160 credits: Passed semester 1 to 5.
Obs! To be admitted to courses taught in English you must fulfil the requirement of at least one year of full-time undergraduate studies. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B" is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudenter får dessutom poäng enligt ECTS-skalan.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas efter begäran av den studerande av studierektor för kurser eller, efter vidaredelegering,  av prefekt/programstudierektor. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på kursgivares expedition).
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Medical Genetics
Medical Genetcis
 
Kursgivare är: MEDBIO - Medicinsk biologi
           
Dnr:   Kurskod: OMBGEN      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk biologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D         Naturvetenskap