Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Vetenskapligt projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap - BL1
Ämnesområde Biomedicinsk laboratorievetenskap - BLA
  Kurskod   8FG066
Mål
INLEDNING

Kursen är valbar för inresande studenter inom utbytesavtal på biomedicinska analytikerprogrammet som en del i deras studieplan.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Sammanfatta aktuell forskning och utveckling samt identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckling inom området,
- identifiera problem och formulera hypoteser och målsättningar

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Kritiskt och systematiskt söka, granska och analysera relevant vetenskaplig litteratur,
- planera och utföra vetenskapliga laborativa försök inklusive datainsamling,
- motivera val av metoder samt kritiskt bearbeta experimentella data,
- redogöra för vetenskapliga och statistiska begrepp och metoder,
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina resultat i relation till aktuell forskning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Tillämpa etiska regler, lagar och förordningar som styr biomedicinsk forskning,
- värdera fakta, företeelser och frågeställningar inom det biomedicinska området
Kursinnehåll
Kursen inkluderar planering, design och implementering av vetenskapliga experiment och/eller datainsamling såväl som analys, tolkning och kritisk granskning av resultat. Forskningsetiska överväganden, lagar och förordningar som reglerar laborativt arbete, riskbedömning av laborativa moment, miljöaspekter samt kvalitetssäkring av laboratoriemetodik integreras i kursens specifika sammanhang.

Studenten skall arbeta självständigt under handledning och visa förmåga att applicera tillägnade teoretiska kunskaper på en biomedicinsk frågeställning.
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Arbetsformerna i denna kurs är seminarier.
Examination
Examinationen innefattar skriftligt vetenskapligt arbete samt att muntligt presentera och försvara detta. Deltagande vid obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är seminarier.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Kursen ges för inresande studenter inom utbytesavtal på biomedicinska analytikerprogrammet. För tillträde till kursen krävs godkända kurser i relevanta ämnen omfattande 120 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, och prefekt/proprefekt.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Vetenskapligt projekt inom biomedicinsk laboratorievetenskap
Scientific Project within Biomedical Laboratory Science, 60 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2014-01547   Kurskod: 8FG066      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap - BL1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     BL1   Naturvetenskap  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2015-04-20