Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Tumörbiologi, 7,5hp
 
Kurskategori Single subject course
Huvudområde Medicinsk biologi - MB1
Ämnesområde Medicinsk biologi - MBI
  Kurskod   8FA229
Mål
INLEDNING

Målet med kursen är att studenten ska få fördjupade kunskaper i tumörutveckling generellt och om hur genetiska förändringar utgör grunden för cancer hos människan. Vidare ger kursen en översikt över olika cancerformer kopplat till kliniska och biologiska aspekter såväl som till förekomsten av specifika genförändringar.

LÄRANDEMÅL

Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:

Kunskap och förståelse
- Analysera och diskutera specifika och förvärvade egenskaper hos cancerceller samt hur biologiska/genetiska förändringar sker i utvecklingen från en normal cell till en cancercell
- Syntetisera kunskap inom tumörbiologi vid olika typer av malignitet relaterat till omgivningsfaktorer, kön, ålder, hormonpåverkan och molekylära förändringar

Färdighet och förmåga
- Planera experiment för att analysera hur förändringar i cellsignalering kan påverka det cellulära svaret mot skador

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Analysera och värdera experimentella resultat inom tumörbiologi
- Värdera och diskutera nya hypoteser inom cancerforskning
Kursinnehåll
- Organspecifik cancer: olika spektra av malignitet kopplat till omgivningsfaktorer, ursprung, kön, hormoner och molekylärbiologi
- Mekanismer bakom tumörutveckling, invasion och metastasering
- Begrepp inom cancergenetik inklusive onkogener, tumörsuppressorgener, DNA-reparationsgener och gener kopplade till apoptos.
- Kontroll av cellcykeln och cancer
- Angiogenes och cancer
- Hormoner och cancer
- Stamceller och cancer
- Tumörimmunologi
- Principer för diagnos och behandling av cancer
Undervisning/Arbetsformer
Masterprogrammet i experimentell och medicinsk biovetenskap vid Linköpings universitet bedrivs med studentcentrerat lärande där Problembaserat Lärande (PBL) är en av de pedagogiska metoder som används. För att förbereda studenten för ett framtida yrkesliv är praktiskt, experimentellt arbete inom laboratorier en viktig del av utbildningsprogrammet i såväl kurser som individuella projekt.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas föreläsningar, basgruppsarbete, seminarier och laborativt arbete.
Examination
Obligatoriska moment
Aktivt deltagande i obligatoriska moment är ett krav för att kunna bli godkänd på kursen och bedömning av dem sker kontinuerligt. I den här kursen är följande moment obligatoriska: basgruppsarbete, laborativt arbete och seminarier.

Examination
Individuell skriftlig tentamen.
Individuell skriftlig laborationsrapport.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Högskolestudier omfattande minst 180 hp godkända med relevans för studier inom medicinsk biologi. Detta kan innebära tidigare studier vid medicinsk, naturvetenskaplig, teknisk, odontologisk eller veterinärmedicinsk fakultet med minst 90 hp godkända inom ämnen som biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi, genetik, genteknik, mikrobiologi, immunologi, histologi, anatomi, patologi eller liknande.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/B. Undantag ges från svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till kvalitetskommittén om det rör generell utveckling och förbättring.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Tumörbiologi
Tumour Biology
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FA229      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk biologi - MB1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     MB1   Medicin