Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Chemistry of natural waters, 10p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   HTVX10
Mål
The students will obtain an interdisciplinary understanding for processes that influence the chemical composition of natural waters. This includes the joint action of physical, chemical and biological processes in catchments, watercourses, pools and lakes.
Kursinnehåll
The course will start with a one-week introduction giving insights in relevant parts of analytical chemistry and microbiology, followed by lectures with contents in hydrology, organic and inorganic chemistry and microbiology. The interaction between these processes and phenomenon, concerning eg. weathering of minerals and degradation of organic matter, will be the unifying concepts. A large part of the course (five of the ten course points) will be based on practical, laboratory work. This course part will be based on analysis of natural waters, exemplifying process etc discussed in the lecturers and accounted for in written reports. The course also contains a laboratory-based assignment that will result in an oral presentation and a written report from each student group.
Undervisning/Arbetsformer
The teaching will be performed as lectures, practical (lab) work, computer exercises, seminars and a project assignment.
Examination
Practical work: Laboratory reports and oral presentation. Assigned project, a written report and an oral presentation.
Theoretical part: Written examination.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

To be eligible to the course the student must, except the general entrance requirements have fulfilled 40 points in chemistry/biology/environmental science or equivalent.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Chemistry of natural waters
Chemistry of Natural Waters
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HTVX10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C       VNA   NA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2004-09-20 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.