Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sverige - språk, kultur och samhälle, 20p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Historia - HIA
Ämnesområde
  Kurskod   HSAX02
Mål
Kursen vänder sig till studenter vid utländska universitet vilka har studerat svenska men inte har svenska som modersmål. De studerande skall, efter genomförd kurs, ha förvärvat så god färdighet i det svenska spårket att de kan följa den ordinarie undervisningen vid ett svenskt universitet. Vidare skall de studerande ha förvärvat grundläggande kunskaper inom ett av följande ämnesområden: svenska historia, svensk politik och samhällsstruktur eller svensk litteratur. Dessa delkurser utgår från svenska förhållanden men innehåller även utblickar mot övriga nordiska länder.
Kursinnehåll
Kursen består av följande avsnitt:

Introduktion
Den studerande orienteras om kursens uppläggning och innehåll samt ges information om vad det innebär att studera vid Linköpings universitet. Vidare ges en inledande biblioteksorientering. De studerande som avser fortsätta sina studier under vårterminen ges en förberedande studievägledning. Studenternas svenska språkfärdighet testas genom diagnostiska prov.

Svenska språket, 10 poäng

Språkfärdighet, 6 poäng
Delkursen syftar till att genom kvalificerade övningar ge ökad språkfärdighet och fördjupade insikter i det svenska språkets struktur och användning.

Uppsats, 4 poäng
Under kursen skall den studerande författa en kortare uppsats. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid språkbehandlingen.

Sveriga – kultur och samhälle, 10 poäng

Studenterna kan välja mellan följande alternativa inriktningar:

Alternativ 1: Svensk historia, 10 poäng

Historisk grundkurs, 6 poäng
Delkursen har en i huvudsak kronologisk uppläggning och behandlar de viktigaste händelserna i svensk historia från forntid till nutid. Under de senaste två seklerna behandlas tematiskt företeelser som exempelvis emigrationen och det demokratiska genombrottet. Utgångspunkten är den svenska historien med komparativa utblickar mot övriga Norden.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativ 2 Svensk politik och samhällsstruktur, 10 poäng

Politisk grundkurs, 6 poäng
Delkursen avser att ge introduktion till Sveriges politiska system. Bland annat behandlas politiska åskådningar, politiska institutioner, partier och intressegrupper, politisk opinionsbildning och val. Vidare behandlas förvaltningens roll och svensk socialpolitik. Delkursen tar även upp en rad centrala områden som exempelvis sysselsättning, sjukvård, utbildning, invandring och jämställdhet mellan män och kvinnor.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativt 3 Svensk litteratur, 10 poäng

Litteraturhistorisk översiktskurs, 6 poäng
Delkursen behandlar olika teman och problem i den svenskspråkiga litteraturen. Som exempel på sådana kan nämnas de radikala författarna under slutet av 1800-talet, den svenska kulturutvecklingen sedd mot internationell bakgrund, människan i det moderna samhället, kvinnans frigörelse m m.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativ 4 Annan kurs

Student, med mycket god färdighet i svenska språket kan, i samråd med studievägledare och kursansvarig, välja annan kurs ur det ordinarie kursutbud. Kursen/kurserna bör innehållsmässigt höra hemma under rubriken Sverige – kultur och samhälle, bedrivas på svenska samt omfatta totalt 10 poäng.

Exkursioner
Under kursen anordnas dels gemensamma exkursioner, dels exkursioner/ studiebesök kopplade till de avslutade alternativkurserna. Avsikten med dessa är att fördjupa och levandegöra de studerandes insikter i svenskt samhällsliv - dess natur och kultur.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, gruppövningar och enskilt arbete.
Examination
Delkurserna examineras dels genom skriftlig och/eller muntlig tentamen, dels genom ventilering av uppsatser. Seminarier är obligatoriska moment.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst ett års heltidsstudier på grundläggande högskolenivå inkl studier i svenska språket.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sverige - språk, kultur och samhälle
Sweden - Language, Culture and Society
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 78/04-41   Kurskod: HSAX02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Historia - HIA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X       HIA   HU  
Fastställd av styrelsen vid ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur 2002-12-16 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.