Visa svensk kursplan
 
SYLLABUS
Sweden - Language, Culture and Society, 30 ECTS Credits
 
COURSE CATEGORY   Single Subject Course
MAIN FIELD OF STUDY   History - HIA
SUBJECT AREA  
  COURSE CODE   HSAX02
AIM OF THE COURSE
Kursen vänder sig till studenter vid utländska universitet vilka har studerat svenska men inte har svenska som modersmål. De studerande skall, efter genomförd kurs, ha förvärvat så god färdighet i det svenska spårket att de kan följa den ordinarie undervisningen vid ett svenskt universitet. Vidare skall de studerande ha förvärvat grundläggande kunskaper inom ett av följande ämnesområden: svenska historia, svensk politik och samhällsstruktur eller svensk litteratur. Dessa delkurser utgår från svenska förhållanden men innehåller även utblickar mot övriga nordiska länder.
CONTENTS
Kursen består av följande avsnitt:

Introduktion
Den studerande orienteras om kursens uppläggning och innehåll samt ges information om vad det innebär att studera vid Linköpings universitet. Vidare ges en inledande biblioteksorientering. De studerande som avser fortsätta sina studier under vårterminen ges en förberedande studievägledning. Studenternas svenska språkfärdighet testas genom diagnostiska prov.

Svenska språket, 10 poäng

Språkfärdighet, 6 poäng
Delkursen syftar till att genom kvalificerade övningar ge ökad språkfärdighet och fördjupade insikter i det svenska språkets struktur och användning.

Uppsats, 4 poäng
Under kursen skall den studerande författa en kortare uppsats. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid språkbehandlingen.

Sveriga – kultur och samhälle, 10 poäng

Studenterna kan välja mellan följande alternativa inriktningar:

Alternativ 1: Svensk historia, 10 poäng

Historisk grundkurs, 6 poäng
Delkursen har en i huvudsak kronologisk uppläggning och behandlar de viktigaste händelserna i svensk historia från forntid till nutid. Under de senaste två seklerna behandlas tematiskt företeelser som exempelvis emigrationen och det demokratiska genombrottet. Utgångspunkten är den svenska historien med komparativa utblickar mot övriga Norden.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativ 2 Svensk politik och samhällsstruktur, 10 poäng

Politisk grundkurs, 6 poäng
Delkursen avser att ge introduktion till Sveriges politiska system. Bland annat behandlas politiska åskådningar, politiska institutioner, partier och intressegrupper, politisk opinionsbildning och val. Vidare behandlas förvaltningens roll och svensk socialpolitik. Delkursen tar även upp en rad centrala områden som exempelvis sysselsättning, sjukvård, utbildning, invandring och jämställdhet mellan män och kvinnor.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativt 3 Svensk litteratur, 10 poäng

Litteraturhistorisk översiktskurs, 6 poäng
Delkursen behandlar olika teman och problem i den svenskspråkiga litteraturen. Som exempel på sådana kan nämnas de radikala författarna under slutet av 1800-talet, den svenska kulturutvecklingen sedd mot internationell bakgrund, människan i det moderna samhället, kvinnans frigörelse m m.

Uppsats, 4 poäng
Delkursen innebär att den studerande fördjupar sig inom ett valfritt område. Fördjupningen har karaktären av ett projektarbete som redovisas skriftligt i uppsatsform. Vid bedömningen skall även språkbehandlingen beaktas.

Alternativ 4 Annan kurs

Student, med mycket god färdighet i svenska språket kan, i samråd med studievägledare och kursansvarig, välja annan kurs ur det ordinarie kursutbud. Kursen/kurserna bör innehållsmässigt höra hemma under rubriken Sverige – kultur och samhälle, bedrivas på svenska samt omfatta totalt 10 poäng.

Exkursioner
Under kursen anordnas dels gemensamma exkursioner, dels exkursioner/ studiebesök kopplade till de avslutade alternativkurserna. Avsikten med dessa är att fördjupa och levandegöra de studerandes insikter i svenskt samhällsliv - dess natur och kultur.
TEACHING
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, exkursioner, gruppövningar och enskilt arbete.
EXAMINATION
Delkurserna examineras dels genom skriftlig och/eller muntlig tentamen, dels genom ventilering av uppsatser. Seminarier är obligatoriska moment.

Students who have failed an examination are normally allowed to retake it on two additional occasions, one of which should be arranged shortly after the first examination.

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.
ADMISSION REQUIREMENTS

At least one year of full-time undergraduate studies including swedish language studies.
GRADING
The course is graded according to the ECTS grading scale A-F
CERTIFICATE
Course certificate is issued by the Faculty Board on request. The Department provides a special form which should be submitted to the Student Affairs Division.
COURSE LITERATURE
The course literature is decided upon by the department in question.
OTHER INFORMATION
Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.
 
Sweden - Language, Culture and Society
Sverige - språk, kultur och samhälle
 
Department responsible
for the course or equivalent:
TEMA - The Tema Institute
           
Registrar No: 78/04-41   Course Code: HSAX02      
    Exam codes: see Local Computer System      
Subject/Subject Area : History - HIA          
           
Level   Education level     Subject Area Code   Field of Education  
X       HIA   HU  
The syllabus was approved by the Board of Faculty of Arts and Science 2002-12-16