Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Course in Drama Communication B, 10p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HKCB02
Mål
Students should, as a result of the course,

- acquire further knowledge of the subject Drama Communication
- develop their personality and test their values and attitudes
- by role creation work on norms and values
- acquire knowledge of how to develop a group
- test and reflect on leadership within the subject
- go deeper into a chosen area within Drama Communication
Kursinnehåll
The course provides further theory and practice in drama communication. A field-based project accounted for in the form of an essay is included, as is collaboration and self-assurance training with a focus on group dynamics as well as using the stage as a tool. Folk-tales and myths are used in a didactic and social perspective.
Undervisning/Arbetsformer
Course-work has an empathetic orientation to enable the student to gain deeper knowledge of all aspects of the course. Studies are characterised by experience-based creativity and reflective work in teacher-led and non-teacher-led forms of work such as
- practical exercises with discussion of experiences
- literature seminars
- tutorial guidance
- self study
Examination
Written and oral presentations in groups and individually. Documentation of teacher-led instruction and work in groups. In-depth studies of the subject through literature with a field study to be presented in the form of a report.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to ”Engelska B” is required, or international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213. At least one year of full.time undergraduate studies. Admission to the course requires completed Drama Communication A with at least 5 credits passed.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Course in Drama Communication B
International Course in Drama Communication B
 
Kursansvarig är: ESI - Estetiska institutionen
           
Dnr: 328/06-41   Kurskod: HKCB02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B       ÖÄA   ÖV  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-22.