Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Technology Management , 5p
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Teknik och social förändring - TSE
Ämnesområde
  Kurskod   HINX28
Mål
Students taking part in this course acquire insights into the management of technology in comparative economic systems. They address theory, research and practical questions relating both to the management of technology within firms and the wider impacts of innovations on the economy - such as the consequences of innovation for productivity, employment and growth. Students
examine a broad range of material related to innovation in firms, but focus especially on new and/or radically changing technologies and areas of knowledge. The course thus addresses crucial issues for engineers, economists and mangers as well as public polycy-makers.
Kursinnehåll
Knowledge: Innovation, Technology and Science
This section will address questions about knowledge development and use economic purpose, such as the differences between scientific versus technological knowledge, firm learning, and the relations between technically novel products and economic success.

Management of Technology
This section will address questions relevant for the management of technology, particularly of radically new or quickly changing technologies and products. An example is Ericsson's success withmobile telephony - compared to their previous products failures with computers and with research and development (R&D) on broadband width. This leads us into questions such as when firms
should do their own R&D and when they should contact it out and how to identify longer term threats from changes wich can shake up a whole product area or sector.
Undervisning/Arbetsformer
Teaching takes the form of lectures and discussion seminars. The teachers are also active researchers in the department of Technology and Social Change. Visiting scholars and practitioners in business or public organisations may also give guest lectures.
Examination
The course culminates in a written examination. In addition, all course members are expected to participate actively in seminar discussions.
Students who have twice failed an examination that covers either
a part of the course or the whole course may demand that another
faculty member determinates the grade for them.
Those who have passed an examination may not retake it in order
to improve their grades.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsnämnden, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Technology Management
Technology Management
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: HINX28      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Teknik och social förändring - TSE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C-D       TSE   SA  
Fastställd av styrelsen vid Tema - Institutionen för Tema 2005-05-09 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.