Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Health, Illness and the Body in Everyday Life I, 4p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Arts and Science in Health and Society
Huvudområde Hälsa och samhälle - HOA
Ämnesområde
  Kurskod   HHSD15
Mål
The aim of the course is for the students to a) be acquainted with the meaning, experience and management of illness in everyday life, in contrast to a biomedical perspective b) be acquainted with the social scientific conceptualisations and theories within these areas as well as with social scientific conceptualisations of the body c) to be able to interpret and critically discuss recent theoretical developments d) have sufficient competence in the field, to make an original albeit limited analysis of empirical material.
Kursinnehåll
The course will deal with the subjective, social and cultural dimensions of health, disease and the body, as well as with the interplay between these dimensions. Specific topics to be covered from empirical and theoretical vantage points are: everyday conceptions (social representations) of health and illness, the experience and management of health and illness in everyday life, the place and importance of the body in social theory, adherence and responses to medical prescriptions and health promoting programmes, attitudes towards medical science, medical professionals and other care providers. The focus of the course is on the situations in contemporary western societies.
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, central texts, extensive reading lists, individual work and seminars. Alternatively as an individual course: reading, tutorials and written assignment.
Examination
Active participation in seminars. Discussion of short papers presented by the students. Alternatively as an individual course: A written assignment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Admission to the Master program in Health and Society or, as a single subject course, a Swedish “grundexamen” (fil. kand.), an international degree corresponding to a Bachelor in Arts and/or Science or studies up to a documented equivalent level.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Health, Illness and the Body in Everyday Life I
Health, Illness and the Body in Everyday Life I
 
Kursansvarig är: IHS - Institutionen för hälsa och samhälle
           
Dnr: 1237/04-41   Kurskod: HHSD15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälsa och samhälle - HOA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       HOA   SA  
Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen/kursplanenämnden (enligt särskild delegationsbeslut) 2006-03-27.