Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Advanced Course in IT, GIS and Mobility, 5p
 
Kurskategori Course within the Programme - Master of Science in Geoinformatics
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   HGIED7
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande kunskaper i Geografiska informationssystem 5p (motsv)
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på institutionen). Blanketten lämnas till StudentCentrum.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Advanced Course in IT, GIS and Mobility
Advanced Course in IT, GIS and Mobility
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 437/03-41   Kurskod: HGIED7      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D       ÖÄA   TE  
Fastställd av styrelsen vid IDA - Datavetenskapliga institutionen 2003-05-05 på delegation av filosofiska fakultetsnämnden.