Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etik, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Tillämpad etik - TEE
Ämnesområde
  Kurskod   790G72
Mål
Studenterna skall efter fullgjord kurs
- ha förvävat fördjupade kunskaper om etiska teorier och deras tillämpning på konkreta problemområden,
- ha förvärvat fördjupad färdighet i att kritiskt analysera etiska texter,
- ha god förmåga att argumentera för egna etiska ställningstaganden.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser om vardera 7.5 hp.

Delkurs 1:
Här ges en fördjupad översikt i allmän etik med särskild exemplifiering från ett område inom tillämpad etik såsom t ex bioetik eller socialetik.

Delkurs 2:
Studenterna studerar vald litteratur inom problemområden såsom t ex moralfilosofi, teologisk etik, ekonomi och etik, politik och etik, feministisk etik, tekniketik, vårdetik, djuretik och miljöetik.
Undervisning/Arbetsformer
Utöver enskild inläsning av textmaterial, gruppvis studium av vald litteratur och obligatoriska seminarier kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma, såsom användning av webb-resurs eller visning av filmavsnitt. Som stöd till ovanstående ges föreläsningar och handledning. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier och andra tillfällen för gemensamma arbeten genom goda förberedelser.
Examination
Examination sker dels genom hemskrivning (Delkurs 1), dels genom skriftlig redovisning och muntlig seminariepresentation av litteraturstudium (Delkurs 2). Aktivt, individuellt, muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkänt på kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Religionsvetenskap - Tros- och livsåskådning fortsättningskurs delkurs etik, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etik, fördjupningskurs
Ethics, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G72      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Tillämpad etik - TEE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     TEE   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-09-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.