Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kristen trosåskådning, uppsats, fördjupningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde Religionsvetenskap - RV1
  Kurskod   790G68
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för ett valt specialområde inom ämnesområdet kristen trosåskådning,
- formulera en problemställning inom ämnesområdet kristen trosåskådning och att självständigt behandla den i uppsatsform med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner,
- söka, tolka och kritiskt granska för behandlingen av problemställningen relevant material,
- analysera, bedöma och diskutera andras uppsatsuppläggningar inom ämnesområdet
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlas självständigt en problemställning inom ämnesområdet kristen trosåskådning. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.
I kursen ingår också att diskutera andras uppsatsuppläggningar och färdiga uppsatser.
Undervisning/Arbetsformer
Det självständiga uppsatsarbetet stöds av handledning, introduktionsseminarier, halvtidsseminarier då uppsatsuppläggningar diskuteras samt avslutande uppsatsseminarier. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt förbereda sig för och delta i seminarierna.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier där uppsatsuppläggningar analyseras och diskuteras, där den egna uppsatsen försvaras och där normalt opposition på en annan uppsats.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Religionsvetenskap - Kristen trosåskådning, fördjupningskurs, eller motsvarande med minst 7,5 hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kristen trosåskådning, uppsats, fördjupningskurs
Systematic Theology, Thesis, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 790G68      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-10-07