Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Kristendomens historia, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G60
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa kännedom om ämnet kristendomens historia och dess underdiscipliner,
- redogöra för huvuddrag och viktiga nedslag i kristendomens historiska utveckling,
- ha kunskap om sakligt innehåll och uttrycksformer i några kyrkohistoriska källtexter,
- söka, systematisera, sammanställa och kritiskt granska och tolka information, samt redovisa arbetsprocess och slutsatser, gällande en kyrkohistorisk, missionsvetenskaplig eller kyrkovetenskaplig problemställning,
- på ett grundläggande akademiskt sätt förhålla sig till kyrkohistoriska händelser och problemställningar genom kritisk och saklig muntlig eller skriftlig framställning.
Kursinnehåll
Under kursens gång studeras
- ämnet kristendomens historia och dess underdiscipliner; käll- och metodfrågor,
- den kristna kyrkans framväxt och utveckling under två tusen år; skeenden och brytningstider, såsom exempelvis fornkyrkan, kristendomens genombrott under senantiken, eller reformationstiden.
Undervisning/Arbetsformer
Utöver enskild inläsning av textmaterial, obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen kan andra typer av undervisnings-/arbetsformer förekomma, såsom visning av filmavsnitt och studiebesök. Som stöd till ovanstående ges föreläsningar. Samtliga studenter förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier, etc., genom gedigna förberedelser till desamma.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter,
salstentamen, muntlig presentation och opposition. Aktivt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Religionsvetenskap, Grundkurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Kristendomens historia, fortsättningskurs
Religious Studies - History of Christianity, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G60      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.