Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap - Nya testamentets exegetik, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G44
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för evangeliernas innehåll, historia och teologi, samt bibeltolkningsfrågor,
- läsa nytestamentlig evangelietext på originalspråket,
- självständigt tolka Nya testamentet på originalspråket.
Kursinnehåll
Kursen består av:

Studium av evangelietext på grekiska med fortlöpande kommentar samt fortsatt arbete med ordförråd, formlära och syntax. Introduktion till de nytestamentliga texternas traditionshistoria samt övning i att tolka den textkritiska apparaten. Fortsatt studium av evangeliernas innehåll, historiska kontext och tankevärld, med särskilt fokus på frågorna kring evangeliernas jesusgestalt och hans förkunnelse samt problematiken kring den historiske Jesus. Tillämpning av exegetisk och hermeneutisk metod.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av litteraturstudier, översättnings- och tolkningsarbete på egen hand. Därtill kommer föreläsningar, textseminarier och diskussioner av kurslitteratur samt smärre skriftliga framställningar skrivna av de studerande. Seminarietillfällena innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Examination sker genom muntlig eller skriftlig tentamen, samt de skriftliga framställningar som producerats under kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 7.5 hp från Religionsvetenskap – Bibelvetenskap fortsättningskurs, samt minst 7.5 hp från Nytestamentlig grekiska grundkurs, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap - Nya testamentets exegetik, fortsättningskurs
Religious Studies - New Testament Exegesis, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.