Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Religionsvetenskap. Gamla testamentet icke-språkligt, fortsättningskurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Religionsvetenskap - RKA
Ämnesområde
  Kurskod   790G36
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande, via översättningar av Gamla testamentet, kunna
- demonstrera ökade kunskaper om de gammaltestamentliga skrifternas innehåll och deras historiska tillkomstmiljö, liksom om några av deras teologiska huvudtankar,
- använda fördjupad förmåga att tillgodogöra sig exegetisk facklitteratur, t. ex. vetenskapliga kommentarer, handböcker och monografier,
- demonstrera fördjupad förmåga att med hjälp av exegetiska hjälpmedel förstå och tolka gammaltestamentliga texter i översättning.
Kursinnehåll
Kursen består av två delkurser med följande moment:

Delkurs 1: Gammaltestamentlig tidshistoria och teologi (7.5 hp)
- studium av gammaltestamentlig tidshistoria samt av några huvuddrag i gammaltestamentlig teologi.

Delkurs 2: Studium av gammaltestamentliga texter (7.5 hp)
- text- och kommentarstudium till valda delar av Genesis, Exodus, Psaltaren och ur profetlitteraturen, samt en introduktion i bibelöversättningens problematik.
Undervisning/Arbetsformer
Studentens arbete består i huvudsak av text- och kommentarstudier på egen hand, samt tillämpning av exegetiska metoder i den egna tolkningsuppgiften. Därtill kommer föreläsningar, seminarier samt handledning av en mindre, skriftlig uppgift.
Examination
Examination sker genom obligatoriska seminarier, muntlig eller skriftlig tentamen, samt genom redovisning av en mindre, skriftlig uppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 7.5 hp från Religionsvetenskap - Bibelvetenskap fortsättningskurs: delkursen Gamla testamentet, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Religionsvetenskap. Gamla testamentet icke-språkligt, fortsättningskurs
Religious Studies. The Old Testament in Translation, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 790G36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Religionsvetenskap - RKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       RKA   TL  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-02-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.