Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tjänstedesign och innovation, 6hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Design och Kognitionsvetenskap
Ämnesområde Design - DIE
  Kurskod   768A05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- välja tjänstedesign- och tjänsteinnovationsteknik med utgångspunkt i tillgängliga data, behov av modellering, samt syfte och publik
- använda och värdera tjänstedesign- och tjänsteinnovationstekniker
- analysera och utveckla tjänstekoncept med avseende på innovativitet, användningsegenskaper och värde i bruk
- förstå förutsättningar för design och innovation i tjänsteverksamheter
- summera förebilder för tjänster
- summera och presentera förslag på tjänster baserat på metoder för design av tjänster
- värderade och välgrundade val, samt förmedla insikter om tjänstedesign och innovation.
Kursinnehåll
Kursen är en avancerad kurs i och om design. Kursen kommer att ta upp beprövade och aktuella tekniker och metoder för design och av tjänster i såväl utvecklings- som innovationssammanhang. Speciellt kommer deras användning som designtekniker att behandlas, samt den relation de har till tekniker och metoder inom andra tjänsterelaterade områden. Exempel på tekniker är tjänsteresor, tjänsteblåkopior, personaes, aktörskartor, scenarior, tjänsteellipser etc. Stor vikt fästs vid studentens förmåga att lära sig och nyttja befintliga och innovativa metoder och verktyg för att gestalta och designa tjänster på ett sådant sätt att de driver och stödjer ett reflektivt lärande.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs i studentaktiv form. Det huvudsakliga arbetet är laborativt arbete med hjälp av relevanta verktyg och metoder, genomförda som övningar eller workshops. De konkreta övningarna understöds med föreläsningar, lektioner och seminarier.
Examination
Examination görs genom designövningar och ett designuppdrag. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 6hp inom Design på Avancerad nivå. Användarcentrerad/användardriven design eller produktutveckling, interaktionsdesign, produkt-, tjänste- eller systemutvecklingsmetodik. Minst 120hp akademiska studier.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tjänstedesign och innovation
Service Design and Innovation
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 768A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Design och Kognitionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-10-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.