Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Romani chib och romsk kultur, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Språk och kultur - SKI
Ämnesområde
  Kurskod   762G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva språket romani chib, dess historia, dialekter och nutida användning
- relatera ord och uttryck i romani chib till romanitalares kultur
- analysera utvalda texter på romani chib
- redovisa betydelsen av språkliga och kulturella uttryck i identitetsskapande processer, med särskild tonvikt på musikens roll
- redovisa betydelsen av historia och historieskrivning för romsk kultur.
Kursinnehåll
Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper om språket romani chib och romsk kultur. Kursen behandlar:

-Det levande språket, att kunna ett språk, talspråk, skriftspråk, språkkontakt, kontaktspråk
-Språkvetenskaplig beskrivning av romani chib: formlära, ljudlära, grammatik
-Dialekter/varieteter av romani chib.
-Materiell kultur och språket
-Språk i användning: exempel från svensk romani, arli, lovari, kale, kelderash.
-Kulturella och språkliga uttryck i identitetsskapande processer på individ och gruppnivå
-Manligt och kvinnligt i romani chib och romsk kultur
-Musikens roll i identitetsskapande processer på individ och gruppnivå
-Historia och historieskrivning av romani chib och romsk kultur.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier som kräver aktivt deltagande av studenten. Studentens deltagande kräver inläsning av litteratur och förberedelser inför diskussioner med andra kursdeltagare.
Examination
Kursen examineras fortlöpande med skriftliga inlämningsuppgifter och i form av enskilt, självständigt projektarbete, vars inriktning bestäms i samråd med kursansvarig. Projektarbetet ska redovisas i muntlig och skriftlig form.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Romani chib och romsk kultur
Romani Chib and Roman Culture
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 762G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Språk och kultur - SKI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SKI   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.