Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Collegeutbildning i svenska m.m., termin 1 (lokala sökande), 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   761G02
Mål
Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna
- använda ett tydligt svenskt standardspråk både i tal och skrift
- beskriva och analysera svensk samhälls- och kulturkunskap
- redogöra för undervisning och olika examinationsformer vid svensk högskola
Kursinnehåll
Utmärkande för utbildningen är att den är högskoleförberedande.
Terminen (1-30 hp) inleds med en introduktion som ger information om det svenska högskolesystemet och en praktisk hjälp och orientering om vad det innebär att studera i Sverige. Introduktionen innehåller studieteknik med genomgångar av vanliga studietekniker vid svensk högskola.
Terminens delmoment är:
1. Muntlig framställning och hörförståelse, 6 hp
2. Grammatik, 9 hp
3. Skriftlig framställning, 7,5 hp
4. Textkurs och Sverigekunskap, 7,5 hp
Utbildningens olika delmoment löper parallellt och ska inte ses som isolerade moment utan som olika delar av en helhet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektioner och gruppövningar. Hemarbete och självstudier är nödvändiga komplement.
Examination
Examination sker löpande under kursen samt genom aktivt deltagande i undervisningen, dessutom i slutet av kursen genom muntlig och skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

För tillträde till Collegeutbildningen krävs att den sökande uppfyller grundläggande behörighetskrav med undantag för svenska språket samt bedömts med godkänt resultat på inträdesprov/slutprov efter Intensiv introduktionskurs i svenska för nybörjare och gäststudenter, 7,5 hp eller motsvarande.
Kursen är endast avsedd för sökande med annat modersmål än svenska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Collegeutbildning i svenska m.m., termin 1 (lokala sökande)
College Course in Swedish, semester 1 (only for Nordic- and EU/EEA citizens/long-term residents)
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2007/00111   Kurskod: 761G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X   G     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-10-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.