Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Förbättringskunskap: Att initiera, leda och handleda förbättringsprocesser, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övrigt inom kommunikation, information - JK9
  Kurskod   760G13
Mål
Efter genomgången kurs ska de studerande kunna
- tillämpa kunskaper i förbättringskunskap och systematiskt förbättringsarbete
- tillämpa kunskaper om strategier och verktyg för lärandestyrt förändringsarbete
- använda relevanta informationsresurser och informationssökningsstrategier
- planera, genomföra, analysera, dokumentera och kommunicera omvärldsbevakning/informationssökning ur ett kritiskt, vetenskapligt och etiskt perspektiv
- redogöra för pedagogiska perspektiv och metoder som främjar utvecklandet av informationskompetens
- tillämpa och handleda omvärldsbevakning och informationssökning i samband med arbetsplatsförlagda förbättringsprocesser
- demonstrera kunskap om planering, ledning och handledning av lärandestyrda förbättringsprocesser
Kursinnehåll
Det övergripande syftet är att studenten efter genomgången kurs ska ha grundläggande kunskaper för att kunna organisera och leda en arbetsplatsförlagd förbättringsprocess samt kunna handleda i förbättringskunskap och förbättringsprocesser baserade på relevant omvärldsbevakning/informationssökning.

Ur ett tvärvetenskapligt, framför allt informationsvetenskapligt, organisationsteoretiskt och pedagogiskt perspektiv behandlar kursen:
- Grundläggande perspektiv på förbättringskunskap och förändringsarbete
- Teorier och strategier för lärandestyrt förändringsarbete
- Modeller, metoder och verktyg för förbättringskunskap
- Strategier för omvärldsbevakning och omvärldsanalys
- Begreppet informationskompetens/Information Literacy relaterat till förbättringskunskap och evidensbaserad praktik samt informationssökning som lärprocess: Att söka, kritiskt granska, värdera och utnyttja information relaterat till förbättringsprocesser
- Förändringspsykologi, motivationsskapande insatser vid förbättringsarbete, konflikthantering
- Att planera, leda och handleda lärandestyrda förbättringsprocesser
- Ledar- och handledarrollen

Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten/grupparbeten med utgångspunkt från verklighetsanknutna Case/scenarier och verkliga utgångspunkter hämtade från deltagarnas egen verksamhet. Möjlighet ges till fördjupning inom eget valt område med relevans för kursen likaväl som för de egna studierna eller yrkesverksamheten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en fördjupningsuppgift dokumenterad i ett paper, som presenteras och diskuteras vid avslutande seminarium. Uppgiften presenteras närmare i studiehandledning till kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kursdeltagarna förväntas ha vissa förkunskaper i förbättringskunskap från kursen Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens (7,5 hp) eller motsvarande kunskaper inom områden som ledarskap, organisationsteori, pedagogik, omvärldsanalys, psykologi eller lärarutbildning (avgörs i samråd med examinator).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Förbättringskunskap: Att initiera, leda och handleda förbättringsprocesser
Profound Knowledge of Improvement: The Initiation, Leading and Coaching of Processes of Change
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: LiU-2009-00139   Kurskod: 760G13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne:          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-05-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.