Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde
Ämnesområde Övrigt inom kommunikation, information - JK9
  Kurskod   760G12
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för olika teoretiska perspektiv på lärande och förändring i arbetslivet
- uppvisa grundläggande kunskap om förbättringskunskap
- känna till strategier och verktyg för lärandestyrt förbättringsarbete
- redogöra för innebörden av begreppet informationskompetens/Information Literacy kopplat till områdena förbättringskunskap, omvärldsbevakning och lärandestyrt förändringsarbete
- kunna identifiera, analysera och beskriva ett verklighetsrelaterat informationsbehov
- känna till och använda relevanta informationsresurser och sökstrategier: kunna söka, kritiskt granska, värdera och utnyttja relevant information.
Kursinnehåll
Kursens syfte är att de studerande ska tillägna sig kunskap om och utveckla praktiska färdigheter i förbättringskunskap och verksamhetsutveckling riktat mot olika verksamhetsområden, t ex, skola, omsorg, hälso- och sjukvård och andra sektorer i arbetslivet. Kursen fokuserar på informationskompetens (Information Literacy) som en förutsättning för framgångsrikt lärandestyrt förbättrings- och utvecklingsarbete i arbetslivet.

Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv belyser kursen:
- Grundläggande begrepp: förbättringskunskap, informationskompetens/Information Literacy, omvärldsbevakning relaterat till området förbättringskunskap
- Relevanta teorier, modeller, metoder och verktyg i och för förbättringskunskap och lärandestyrt förbättringsarbete
- Informationssökning - strategier, resurser och källkritik.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskilda arbeten/grupparbeten med utgångspunkt från verklighetsanknutna case/scenarier och verkliga utgångspunkter hämtade från studenternas egen verksamhet. Teori varvar med färdighetstränande övningar och fördjupningsuppgifter. Kursen är internetbaserad och kan läsas på distans likaväl som på campus. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en fördjupningsuppgift dokumenterad i ett paper, som presenteras och ventileras vid avslutande seminarium. Möjlighet ges till fördjupning inom eget valt område med relevans för kursen likaväl som för de egna studierna eller yrkesverksamheten.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens
Profound Knowledge of Improvement, Learning and Information Literacy
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: LiU-2009-00139   Kurskod: 760G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne:          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.