Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Information, kunskap och vetenskap, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Övriga ämnen - ÖÄA
  Kurskod   760G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna visa fördjupade kunskaper om den strategiska resurs som informationskunskap utgör i vårt moderna informationssamhälle som grund för självstyrt lärande, kunskapsutveckling och forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
- ha utvecklat egen informationskompetens som bas för fortsatta studier, forskning och utvecklingsarbete
- ha utvecklat en stabil grund vad gäller förståelse för informationsvärlden inklusive informationsresursernas uppbyggnad och struktur, kunskap om forskningsprocessen, kunskap om effektiva stöd för informationssökning och kommunikativa färdigheter
- kunna visa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kunskaper och färdigheter gällande vetenskaplig kommunikation.
Kursinnehåll
Kursen speglar informationens och informationsutnyttjandets roll för lärande, utveckling och forskning teoretiskt såväl som praktiskt.

Begreppet informationskompetens med dess komponenter och lärprocesser som grund för självstyrt lärande och organisationsutveckling står i fokus.

Kursen behandlar:
- Teorier om informationskompetens och informationsbeteende
- Strategier för att söka, värdera och utnyttja information
- Vetenskaplig kommunikation inklusive referenshantering och citeringsteknik
- Eget fördjupningsarbete
Undervisning/Arbetsformer
Utbildningen är en IT-baserad distansutbildning med ett fåtal samlingstillfällen vid Linköpings universitet.

Kommunikationen mellan såväl studenter, som mellan studenter och lärare sker med utnyttjande av teknikstöd.
Examination
Som examinationsuppgift genomförs en fördjupningsuppgift inkluderade egen informationssökning, vilken dokumenteras i en uppsats, publiceras och ventileras elektroniskt via utbildningens teknikplattform.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

90 hp godkända i ett ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Information, kunskap och vetenskap, fördjupningskurs
Information, Knowledge and Science, continuation course
 
Kursansvarig är: Bibl - Biblioteket
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 760G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     ÖÄA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-10-26 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.