Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Turismens natur och kultur 2, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Turism - TUI
Ämnesområde Turism - TUI
  Kurskod   758G35
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för turismens natur och kultur, utifrån kulturarv, naturmiljö och kulturlandskap
- tillämpa ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till de processer som formar natur- och kulturarven
- redogöra för hur naturmiljö, kulturarv och kulturlandskap kan integreras i turistiska sammanhang, och därvidlag också ta hänsyn till den eventuella relationen mellan autencitet och fiktion
- redogöra för en självständig tillämpning av ett både naturvetenskapligt och humanistiskt/samhällsvetenskapligt förhållningssätt i en turistisk kontext.
Kursinnehåll
Kursen består av två delar. Den ena handlar om turismens natur och kultur och dess värde och hur detta kan förstås. Den andra utgörs av ett självständigt projektarbete. Ingående delkurser:

- Kulturarvet som samhällsfenomen, 7,5hp
Kulturarvet och hur det definieras behandlas. Det gäller kunskap om hur kulturella arv och kulturella identiteter skapas, förmedlas, nyttjas och förändras. Frågan om vad och vilka styr när fenomen blir sevärda, eftertraktade och uppmärksammade problematiseras. Detsamma gäller hur turismen och marknaden påverkar kulturarvets innehåll och förmedling. Sambandet mellan genus och kulturarv uppmärksammas, liksom hur kulturarvet har brukats eller missbrukats över tid.

- Naturarvet som samhällsfenomen, 7,5hp
Naturarvet och hur det definieras behandlas. Förståelsen av bevarandearbete, känsliga miljöer och lagstiftning behandlas, liksom hälsofrågor och hållbarhetsperspektiv kopplade till turistiska aktiviteter. Kopplingen mellan natur- och kulturarv fokuseras särskilt.

- Projektbeskrivning, 3hp
Den studerande ska beskriva ett turistiskt område som inledning till ett mer omfattande turistiskt projekt.

- Projektrapport, 12hp
Utifrån ett faktiskt eller tänkt projekt kring ett turistiskt innehåll ska den studerande redogöra för kultur- och naturvetenskapliga aspekter på turism.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av exkursioner, laborationer, verksamhetsförankrade undersökningar, föreläsningar, handledning och seminarier. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Kursen är upplagd för att främja studentaktivt arbetssätt, där teoretiska studier och egna undersökningar integreras
Examination
Prov ordnas på hel kurs eller del av kurs och är såväl skriftliga som muntliga. Aktivt deltagande i obligatoriska moment som exkursioner, laborationer, studiebesök och seminarier ingår i examinationen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Turismens natur och kultur 1 med minst 20hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Turismens natur och kultur 2
Tourism, Its Nature and Culture 2
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 758G35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Turism - TUI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     TUI   NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.